Jumpmenu Module


 

Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r., z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 22.11.2011 r. na zadanie pn:

Świadczenie usług opiekuńczych

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

,,SERCE”

Stanisława Fac

ul. Harcerska 14b/3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

oferującą za realizację zadania cenę brutto w wysokości:

cyfrowo: 433.548,50  zł

słownie: czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i 50/100.

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Nr oferty Nazwa oferenta Liczba punktów wg kryterium Łączna punktacja
2

Agencja Opiekuńczo-Medyczna i Handlowa

Anna Szopa

ul. Okrzei 6/16

40-126 Katowice

98,83 98,83
3

"SERCE"

Stanisława Fac

ul. Harcerska 14b/3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

100 100


 


 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rozdzielnik:

- strona internetowa Zamawiającego

- tablica ogłoszeń