Jumpmenu Module


 

Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni osoby

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju  zatrudni osoby na następujących stanowiskach w ramach realizacji projektu „O krok do przodu” realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój-Miasto na prawach Powiatu/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju  w ramach  Priorytetu IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6.  –  Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy.

 

 

1. Terapeuta uzależnień – umowa zlecenie.

Wymagania:

 • Certyfikowany specjalista terapii uzależnień wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13.07.2006r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U.2006.132.931 z późn. zm.).
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowej bądź indywidualnej w zakresie uzależnień min. 1 rok.

Do obowiązków terapeuty należeć będzie w szczególności:

 • Prowadzenie terapii uzależnień w noclegowni (indywidualnej bądź grupowej – w zależności od potrzeb).
 • Raz na trzy miesiące terapeuta przeprowadzi szkolenie dla pracowników noclegowni m. in. z zakresu:
 • Przygotowanie, uzgodnienie z klientem oraz na bieżąco aktualizowanie i monitorowanie - indywidualnego programu (planu) psychoterapii uzależnienia (dla każdego z klientów z osobna).
 • Przynajmniej raz na trzy miesiące przeprowadzi wykład/ szkolenie/ spotkanie o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień – działania informacyjno edukacyjne (może ono odbyć się w KIS i być skierowane dla szerszej grupy podopiecznych Ośrodka).
 • - prowadzenia dialogu (wywiadu) motywującego,
 • - profilaktyki uzależnień,
 • - zagadnień ogólnych związanych z procesem terapeutycznym i uzależnieniem.

 

2. Opiekun do mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób usamodzielniających się- ¼ etetu- zadaniowy czas pracy.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych (np. pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, resocjalizacja).
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2012, poz. 305).
 • Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.).
 • Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odnośnie usamodzielniania wychowanków (Dz.U. z 2015r., poz.332 z późn. zm.).
 • Mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą – minimum rok.

 

Do obowiązków opiekuna należeć będzie w szczególności:

 • Nadzór i monitorowanie realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia.
 • Przygotowywanie modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia.
 • Prowadzenie procesu usamodzielnienia z mieszkańcami mieszkań chronionych.
 • Prowadzenie indywidualnych treningów uzależnionych od potrzeb podopiecznych .
 • Realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14marca 2012r w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2012, poz. 305)

 

3. Asystent osób niepełnosprawnych do mieszkania treningowego przeznaczonego do osób niepełnosprawnych- ¾ etatu- zadaniowy czas pracy.

 

Wymagania:

 • Kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2012, poz. 305).
 • Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.)
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)
 • Mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi – minimum rok.

 

Do obowiązków asystenta należeć będzie w szczególności:

Zakres usług asystenckich uzależniony będzie od faktycznego stanu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Konieczne jest zindywidualizowane podejście.

 

 • Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej.
 • Doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem.
 • Diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.).
 • Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.
 • Planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osoby niepełnosprawnej.
 • Włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.
 • Prowadzenie indywidualnych treningów uzależnionych od potrzeb podopiecznych oraz ich ewaluacji.
 • Prowadzenie indywidualnych rozmów, pogadanek i warsztatów z rodzicami osób umieszczonych w mieszkaniu.
 • Realizacja zapisów Rozporzadzenia Mimistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2012, poz. 305).

 

 

Istnieje możliwość połączenia stanowisk pracy asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekuna do mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób usamodzielniających się w przypadku spełnienia wymagań na danych stanowiskach przez jedną osobę.

 

 

Wynagrodzenie pracowników będzie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Osoba do kontaktu: Helena Nowak Tel. 32 4349659, fax 32 4740146, pok. 59, I piętro