Jumpmenu Module


 

Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w związku z realizacją projektu „SOS dla Seniora- dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” w ramach RPO WSL 9.2.5. zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika socjalnego w 2019 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w związku z realizacją projektu „SOS dla Seniora- dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” w ramach RPO WSL 9.2.5. zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika socjalnego w 2019 roku następnie w okresie 01.01.2020- 31.12.2021r. w wymiarze ½ etatu.

Wymagania:

 • wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej
 • samodzielność, dobra komunikatywność
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi

 

 

 

Zakres wykonywanej pracy:

 1. Rekrutacja grupy docelowej projektu.
 2. Pomoc w tworzeniu sieci pomocowej.
 3. Informowanie klientów Ośrodka o usłudze.
 4. Analiza kwalifikowalości do udziału w projekcie.
 5. Udział w spotkaniach z siecią pomocową.
 6. Pomoc uczestnikom projektu w zakresie umiejętności korzystania z wsparcia teleopieki (wspieranie, informowanie).
 7. Sporządzanie wywiadów środowiskowych i kontraktów socjalnych.
 8. Monitoring i ewaluacja uczestników projektu.
 9. Kompletowanie danych statystycznych do analiz niezbędnych w realizacji projektu.
 10. Realizacja projektu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, regulaminem projektu oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego.
 11. Kompletowanie niezbędnych dokumentów i innych materiałów wynikających z formalnych wymogów niezbędnych do realizacji projektu.
 12. Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych, zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem, uszkodzeniem, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem, udostępnieniem osobom nie upoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną.
 13. Prowadzenie teczek indywidualnych uczestników projektu oraz kompletowanie dokumentacji projektowej.
 14. Pomoc w monitorowaniu postępów projektu.
 15. Współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka.


Wymagane dokumenty:

 1. Podanie
 2. CV
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego


Wynagrodzenie pracownika będzie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osoba do kontaktu: Małgorzata Bryła- telefon:  32 43 49 658, pokój nr 58, piętro I, Halina Hanzlik-Grabiec- telefon 32 43 49 616, pokój 16, parter

Informacja

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, ul. Opolska 9, reprezentowany przez Dyrektora. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email: iodo(małpka)ops.jastrzebie.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres przeprowadzenia rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody. Składając podanie o pracę, zgadzacie się Państwo na dobrowolne przekazanie tych informacji do administratora danych osobowych. Informujemy, że bez poniższego oświadczenia Pani/Pana aplikacja nie zostanie rozpatrzona, a wszelka dokumentacja zostanie niezwłocznie zniszczona.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, ul. Opolska 9 w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)."