Jumpmenu Module


 

Aktualności

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

zatrudni kierowcę samochodu osobowego

Wymiar czasu pracy: 1 etat - przewidywany termin zatrudnienia 01.07.2019 r.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

- bezpieczna i bezkolizyjna jazda samochodem służbowym marki Volkswagen Transporter Kombi

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

- dbanie o powierzony do eksploatacji samochód tj.:

- staranna obsługa  pojazdu (OC),

- sprawdzanie stanu technicznego pojazdu (oględziny zewnętrzne),

- tankowanie pojazdu,

- utrzymywanie pojazdu w należytej czystości,

- kompletowanie przed rozpoczęciem jazdy odpowiedniej dokumentacji osobistej i pojazdu

- przestrzeganie ustalonego czasu pracy

- prawidłowe rozliczanie paliwa

- prawidłowe wypełnianie kart drogowych i terminowe ich rozliczanie

- przewóz pracowników

 

 

 

 

Wymagania niezbędne, które powinien spełniać kandydat:

-        posiada prawo jazdy (minimum) kat. B

-        posiada  co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku kierowcy samochodu osobowego

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane dane kontaktowe, a jeżeli są wymagane to również  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz  przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz  przebieg zatrudnienia
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 4. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę przez okres najbliższych  miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 3) do 4) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez …………. przez okres najbliższych ………………. miesięcy.

’ Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

Dokumenty  należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, sekretariat pokój nr 57

Osoba do kontaktu po stronie pracodawcy:

starszy referent Anna Kupis tel. 32 43 49 624

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor . Adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9 Kontakt telefoniczny  32 434 96 00 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych -  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pracodawca  będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

---------------------------------------------------------------------------------------

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Odbiorcami  Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa.
 2. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez …………… miesięcy.
 3. Mają Państwo prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.