Jumpmenu Module


 

Aktualności

Informacja o wyborze oferty.

OPS-Us.272/2/4/11

Jastrzębie-Zdrój, dnia 27.10.2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r., z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 20.10.2011 r. na zadanie pn:

Jednorazowa dostawa samochodu sześcioosobowego

za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

MAGRO International Sp. z o.o.

ul. Brzezińska 47

44-203 Rybnik

oferującą realizację zamówienia za kwotę brutto

w wysokości:

cyfrowo: 117.000,00  zł

słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych i 00/100.

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonych w SIWZ.

Ponadto przedstawiamy pozostałe informacje wymagane na podstawie przepisów art. 92 ust. 2 ustawy PZP