Jumpmenu Module


 

Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 21.11.2011 r. na zadanie pn:

Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Katarzyny

ul. św. Katarzyny nr 3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

oferującą za realizację zadania cenę brutto

w wysokości:

cyfrowo: 109.800,00  zł

słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset złotych i 00/100.

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty Nazwa oferenta Liczba punktów wg kryterium ceny Łączna punktacja
1

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Katarzyny

ul. Św. Katarzyny nr 3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

100 100