Jumpmenu Module


 

OFERTA PRACY:


Pracodawca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca w placówce wsparcia dziennego- 2 osoby

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu w ramach trwałości projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój” RPO WSL 9.2.5.

 

Zakres zadań m. in.:
- zapewnienie uczestnikom placówki wsparcia dziennego opieki i wychowania w godzinach popołudniowych,
- pomoc w nauce,
- organizacja czasu wolnego,
- rozwój zainteresowań.
Wymagania:
1) wykształcenie:                                                                                                                    
-wykształcenie wyższe:
- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę     socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
lub
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,     pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki     opiekuńczo-wychowawczej,
lub
- co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą – minimum rok.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane dane kontaktowe, a jeżeli są wymagane to również wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz przebieg zatrudnienia,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
4) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę
Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 3) do 4) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez …………. przez okres najbliższych ………………. miesięcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy
Sposób składania dokumentów:
1.Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9,               44-335 Jastrzębie-Zdrój
2. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
3. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
4. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celu kolejnych naborów.
Osoba do kontaktu po stronie pracodawcy: Małgorzata Bryła, 032 4349658 pokój 58, I piętro
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor . Adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9 Kontakt telefoniczny 32 434 96 00 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Pracodawca będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa.
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
6) Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.