Jumpmenu Module


 

 

OFERTA PRACY


Informacje o pracodawcy : Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9, Tel. 32 434 96 57, fax 32 474 01 46, pok. 57, I piętro


Ogłasza nabór na stanowisko: pracownik socjalny


Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etat


Wymagania: (niezbędne wykształcenie) - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. 2019 poz. 1507 z późn.zm.)


Zakres zadań:


1) Realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw i aktów prawnych m.in.:
a) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
b) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie min. w oparciu o Procedurę „Niebieskie Karty"
c) Rozeznanie potrzeb środowiska i dostosowanie różnorodnych form pomocy
d) Podejmowanie wszechstronnych działań pomocowych na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, osób stosujących przemoc m.in. w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego, grup roboczych i innych działań zmierzających do rozwiązania problemu
e) Monitorowanie środowisk, w których występuje przemoc w rodzinie
2) Prowadzenie bieżącej współpracy z pozostałymi pracownikami Działu, komórkami organizacyjnymi Ośrodka i innymi instytucjami na rzecz realizowanych zadań Działu.
*Wymagania dodatkowe:
1) Wskazane doświadczenie pracy z rodziną z problemem przemocy oraz odbyte szkolenia w powyższym zakresie,
2) Systematyczność i dokładność w pracy,
3) Umiejętność pracy w warunkach stresujących, pod presją czasu.


Wymagane dokumenty:


1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane dane kontaktowe, a jeżeli są wymagane to również wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz przebieg zatrudnienia – jeżeli te dane/dokumenty są wymagane, oraz
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
4) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę przez okres najbliższych ............ miesięcy.


Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty" w pozycji od 3) do 4) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez ............. przez okres najbliższych ................... miesięcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy
*Sposób składania dokumentów:
1.Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie oferującego pracę, drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
2. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
3. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
4. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celu kolejnych naborów.
*Osoba do kontaktu po stronie pracodawcy: Małgorzata Bryła, 032 4349658 pokój 58, I piętro
*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1)Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor . Adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9 , Kontakt telefoniczny 32 434 96 00 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Pracodawca będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa.
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez ............... miesięcy.
6) Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.