Jumpmenu Module


 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące  przewagę sił działanie lub brak działania (zaniedbanie) przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa  i dobra osobiste, powodujące psychiczne i fizyczne cierpienie i szkody.

 

Za przemoc odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to co zrobiła ofiara.

 

 

Formy przemocy:

Przemoc fizyczna- naruszenie nietykalności fizycznej prowadzące do zadania bólu i obrażeń: popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, spoliczkowanie itp.

 

Przemoc psychiczna- naruszenie godności, agresywne zachowania o charakterze poniżającym lub budzącym poczucie zagrożenia oraz wywołującym emocjonalne cierpienie lub ból: izolacja, wyzwiska, ośmieszanie, groźby, kontrolowanie ograniczanie kontaktów, krytykowanie, poniżanie, demoralizacja, ciągłe niepokojenie itp.

 

Przemoc seksualna- naruszenie intymności, zmuszanie do współżycia seksualnego lub innych praktyk seksualnych, które są nieakceptowane.

 

Przemoc ekonomiczna- naruszenie własności, uniemożliwienie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny.

 

Zaniedbywania- naruszanie obowiązku opieki, niezaspokajanie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

 

 

Definicja przemocy według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób będących członkami rodziny, a w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.