Jumpmenu Module


 

Dobry start (300+)

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia

DOBRY START (300+)

dla rodzin zastępczych z terenu Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

W dniu 1 czerwca 2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz.U. z 2018r., poz.1061).Program ten jest skierowany także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych.

 

Świadczenie dobry start przysługuje:

  • rodzinom zastępczym
  • osobom usamodzielnianym, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej
  • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka
  • Dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych

 

Świadczenie dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, Dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub osoby uczącej się.

Wniosek składa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się ; tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Opolska 9.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (300+) będzie można składać od  1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.- w formie papierowej.

Ważne! Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada 2018r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawione będą bez rozpoznania.

 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata świadczenia dla wniosków złożonych
w miesiącu sierpniu nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2018r.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata świadczenia dla wniosków złożonych
od 1 września do 30 listopada 2018r. nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Opolskiej 9 lub pod numerami telefonów: 32 4349645, 324349646, 324349648.