Jumpmenu Module


 

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert na: Zakup i dostawa mebli w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój” realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój- Miasto na prawach Powiatu/Ośrodek Pomocy Społe

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup i dostawa mebli w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój” realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój- Miasto na prawach Powiatu/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju w ramach Priorytetu IX - Włączenie Społeczne dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5.- Rozwój usług społecznych- konkurs

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 57 do dnia 01.04.2019r. do godz. 11:00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój” nie otwierać przed 01.04.2019r. godz. 11:00”

 

Termin otwarcia ofert: 01.04.2019r.; godz. 11:10; pokój nr 57.

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Halina Hanzlik – Grabiec- telefon 32 43 49 616.