Jumpmenu Module


 

Zaproszenie do złożenia ofert na: roboty dekarskie budynek OPS, roboty posadzkarskie – kontener przy Noclegowni, roboty remontowe w budynku Noclegowni.

ZAPROSZENIE


Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

roboty dekarskie budynek OPS,

roboty posadzkarskie – kontener przy Noclegowni,

roboty remontowe w budynku Noclegowni.

Ponadto proszę o dołączenie do formularza ofertowego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Ofertę cenową proszę przedłożyć do dnia 05.09.2019r. do godz.12:00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój nr 57 w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: : „ Roboty dekarskie budynek OPS, Roboty posadzkarskie – kontener przy Noclegowni, Roboty remontowe w budynku Noclegowni” nie otwierać przed 05.09.2019

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Działem Administracyjno-Gospodarczym Panią Anną Kupis lub Justyną Stanisz pod numerem 32 434-96-24.