Jumpmenu Module


 

Zakup i montaż klimatyzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9

ZAPROSZENIE

 

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 04.11.2019 do godziny 12.00.

W załączeniu pytania od Wykonawców i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego na „Zakup i montaż klimatyzacji w OPS”.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: zakup i montaż klimatyzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej , ul. Opolska 9.

Ponadto proszę o dołączenie do formularza ofertowego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Ofertę cenową proszę przedłożyć do dnia 30.10.2019r. do godz.12:00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój nr 57 w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: : „ Zakup i montaż klimatyzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9”
nie otwierać przed 30.10.2019 g. 12.30.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Działem Administracyjno-Gospodarczym Panią Anną Kupis lub Justyną Stanisz pod numerem 32 434-96-24.