Zakup opału wraz z dowozem na 2020r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup opału wraz z dowozem. Ofertę należy przedłożyć na załączonym formularzu oferty.

Ofertę cenową proszę przedłożyć do dnia  10.12.2019 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej (zamkniętej kopercie) do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój nr 64 lub 57
z dopiskiem "Nie otwierać przed dniem 10.12.2019 r."