Jumpmenu Module


 

Aktualności

TERMINY WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

Wydawanie paczek żywnościowych w godzinach

od 8.00 do 12.00

w niżej wyznaczonych terminach, zgodnie ze wskazaną literą alfabetu:

 

8 Kwiecień 2021 r.–osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę A – G

13 Kwiecień 2021 r.-osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę   H - M

15 Kwiecień 2021 r.– osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę N – R

20 kwiecień 2021  r.– osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę S – Ż

 


27 Kwiecień 2021 r.–osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę A – G

4 Maj 2021 r.-osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę   H - M

6 Maj 2021 r.– osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę N – R

11 Maj  2021  r.– osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę S – Ż

 

UWAGA!

 

Warunkiem otrzymania paczki jest zakwalifikowanie do wskazanej pomocy przez pracownika socjalnego tut. Ośrodka, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po  okazaniu dowodu osobistego


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Ogłoszenie o naborze

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 14-15 letniego dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i autyzmem

 


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9  poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla 14-15 letniego dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu   umiarkowanym i  autyzmem w miejscu jego zamieszkania.

 

Charakter umowy: umowa zlecenie

Rodzaj wykonywanych czynności: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – u 14-15 letniego dziecka z autyzmem.

 

Zajęcia z logopedą w ilości 10 godzin miesięcznie

 

Zajęcia z psychologiem w ilości 10 godzin miesięcznie

 

Zajęcia z pedagogiem w ilości 10 godzin miesięcznie

 

Zajęcia z terapeutą zajęciowym w ilości 10 godzin miesięcznie

 

Miejsce świadczenia usług – Jastrzębie-Zdrój.

Godzina usługi równa jest 60 min.

Szczegóły ogłoszenia w załączeniu

Załączniki:
Download this file (OGLOSZENIE_O_NABORZE.doc)OGLOSZENIE_O_NABORZE.doc32 Kb

Informacja

 

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 poz.512) do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875 oraz z 2021 r. poz. 159).

Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”


Czas realizacji projektu to październik 2020r. – czerwiec 2023r.

 

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego  osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

 

Efektem projektu będzie m. in. podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie i wdrożenie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami,
ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych
i jednostek samorządu terytorialnego.

Załączniki:
Download this file (Informacja.DOCX)Informacja.DOCX388 Kb

Rodziny wspierające - ogłoszenie o naborze

Rodziny wspierające - ogłoszenie o naborze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.Obowiązująca od 1 stycznia 2012r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie.

Jedną z form pomocy dla rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężaniu istniejących problemów.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawiep rzeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca nie wyręcza lecz aktywnie pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych itp.

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzeniu dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a mogą otrzymać jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, Opolska 9.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

  1. złożyć wniosek (wzór w załączeniu);
  2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego OPS w Jastrzębiu-Zdroju;
  3. uzyskać pozytywną opinię Dyrektora ośrodka pomocy społecznej;
  4. podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH BEZ WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA CIĄŻY, NIE POCHOWANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE.

POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH BEZ WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA CIĄŻY,  NIE POCHOWANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zbiorowy pochówek dzieci martwo urodzonych  w Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

W okresie od:
10.04.2020,17.06.2020, 17.11.2020, 20.11.2020, 21.11.2020, 24.11.2020, 25.11.2020,   26.11.2020, 03.12.2020, 04.12.2020, 07.12.2020, 23.12.2020, 28.12.2020, 31.12.2020, 08.01.2021, 13.01.2021, 18.01.2021, 19.01.2021  25.01.2021, 02.02.2021, 08.02.2021, 09.02.2021, 11.02.2021, 15.02.2021, 16.02.2021, 23.02.2021, 24.02.2021, 26.02.2021, 27.02.2021, 28.02.2021, 03.03.2021, 04.03.2021, 09.03.2021, 10.03.2021, 11.03.2021,

odbędzie się w Wtorek 23.03.2021r. o godz.9.00 na Cmentarzu Komunalnym
przy ul. Okrzei 5 w Jastrzębiu-Zdroju.


Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 43 49 643  lub 032 43 49 663