Jumpmenu Module


 

Aktualności

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.71.139.2020 z dnia 22 lipca 2020 roku Miasto Jastrzębie- Zdrój- Miasto na prawach Powiatu uzyskało informację o przyznaniu środków w wysokości 432 453 zł w ramach realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".  W ramach środków europejskich otrzymano 364 471,39 zł- (84,28% dofinansowania), ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego 67 981,61 zł (15,72 % dofinansowania). Projekt jest kierowany do wszystkich dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie naszego Miasta. Oznacza to, że wszystkie zakupione sprzęty i produkty trafią do 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz chętnych rodzin zastępczych. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością, zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, w tym zakup środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych oraz zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych. Termin realizacji projektu od 04.08.2020r. do 30.11.2020r.

Dotychczas zakupiono 151 laptopów, 3 telewizory, spodziewamy się dostawy 88 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, ksero), częściowo wyposażono 6 miejsc kwarantanny w łózka, szafy, stoły, krzesła, stoliki nocne. Wydano 1 714 maseczek, 8 500 rękawiczek oraz 335 litrów płynu do dezynfekcji. Planuje się jeszcze zakup przyłbic, 3 ozonatorów oraz doposażenie miejsc kwarantanny. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju.

Zaproszenie na spotkanie osób niepełnosprawnych z sądem

NABÓR OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO KORZYSTANIA ZE WSPARCIA ŚWIADCZONEGO PRZEZ ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w roku 2020

 

NABÓR OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO KORZYSTANIA ZE WSPARCIA ŚWIADCZONEGO PRZEZ ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w roku 2020

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Program ma na celu:

 1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych,
  posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie
  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (Dz. U. z2019 r. poz. 1172 ze zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
 2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych
  czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności
  i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób
  niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności
  np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca,
  placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie,
  urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwieniu spraw urzędowych;
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 –22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione. Maksymalna ilość godzin przypadająca na jednego uczestnika nie może być większa niż 30 godzin miesięcznie. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie są zobowiązane do złożenia w tut. Ośrodku karty zgłoszeniowej wraz z kopią orzeczenia. Szczegółowe informacje o Programie pod nr telefonu: 32/ 43-49-659. O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W celu realizacji Programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju poszukuje także osoby do świadczenia tychże usług w formie umowy zlecenia. Kandydaci winni posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, lub mieć wykształcenie co najmniej średnie oraz co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku pod nr telefonu 32/ 43-49-658 oraz na stronie internetowej tut. Ośrodka www.ops.jastrzebie.pl w zakładce praca.

Dodatkowa żywność dla osób objętych Programem Operacyjnym Pomocy Żywnościowej - Podprogram 2019

 

 

 

W związku z dodatkową pulą żywności dla osób objętych Programem Operacyjnym Pomocy Żywnościowej - Podprogram 2019, prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek od dnia 20.08.2020 r.
w godzinach od 8.00 do 14.30.

Prosimy o przyniesienie swoich toreb, ponieważ paczki nie będą wydawane w reklamówkach.

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Uwaga Dobry Start 300 dla ucznia