Jumpmenu Module


 

Aktualności

Przetarg nieograniczony pn: „Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru budynku Ośrodka Pomocy Społecznej oraz budynku Noclegowni w Jastrzębiu-Zdroju”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.:

„Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru budynku Ośrodka Pomocy Społecznej oraz budynku Noclegowni w Jastrzębiu-Zdroju”.

Termin składania ofert: 18.09.2013 r. do godz. 12:00 pok. 40

Termin otwarcia ofert: 18.09.2013 r. o godz. 12:15 pok. 57

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJĘ KOSZTÓW UZYSKANIA WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON- „AKTYWNY SAMORZĄD "TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJĘ KOSZTÓW UZYSKANIA WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON- „AKTYWNY SAMORZĄD "

 

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach modułu II programu "Aktywny Samorząd" dotyczące semestru zimowego 2012/2013, będzie się odbywało

w terminie 16.09.2013 r. - 30.09.2013 r.

 

WNIOSKI MOŻNA POBIERAĆ I SKŁADAĆ

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. OPOLSKIEJ 9 W POKOJU NR 49.

WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI SĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

www.ops.jastrzebie.pl

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie OPS przy ul. Opolskiej 9, pokój nr 49, pod  nr telefonu: 324349649, na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg pn.:„Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator koparko-ładowarki kl. III” w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Eur

Zawiadamiamy, że w dniu 17.07.2013 r. została podpisana umowa z:

Ośrodek Szkolenia Białecki Sp. z o.o.

ul. Energetyków 8

44-330 Jastrzębie- Zdrój

w sprawie realizacji zadania pod nazwą:

„Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator koparko-ładowarki kl. III” w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na realizację zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator koparko-ładowarki kl. III” w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Un

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r., z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.05.2013 r. na zadanie pn:

„Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator koparko-ładowarki kl. III” w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Oferty złożyło 2 wykonawców:

Oferta nr 1: Ośrodek szkolenia Białecki Sp. z o.o., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Energetyków 8

Oferta nr 2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Mariusz Krzempek, ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta Wykonawcy:

Ośrodek Szkolenia Białecki Sp. z o.o.

ul. Energetyków 8

44-330 Jastrzębie- Zdrój

oferującą za realizację zadania cenę brutto w wysokości:

cyfrowo: 11 470,00 zł

słownie: jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych i 00/100 groszy

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


Nr oferty Nazwa oferenta Liczba punktów wg kryterium ceny Łączna punktacja

1. Ośrodek szkolenia Białecki Sp. z o. o., ul. Energetyków 8, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 100 100

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów, szkoleń w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu ,,O krok do przodu” współfinansowanych przez Unię Europejsk

Zawiadamiamy, że w dniu 27.06.2013 r. została podpisana umowa z:

EVEREST Consulting & Szkolenia

Marcin Kotas

ul. Narutowicza 7a/340-850 Katowice

w sprawie realizacji zadania pod nazwą:

„Zorganizowanie  i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów, szkoleń w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu ,,O krok do przodu” współfinansowanych przez Unię Europejską  w ramach EFS”

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony pn.: ,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu ,,O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS”

Zawiadamiamy, że w dniu 19.06.2013 r. została podpisana umowa z:

Przedsiębiorstwem Usługowo Szkoleniowym Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 8
43-252 Jarząbkowice

w sprawie realizacji zadania pod nazwą:

,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu ,,O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS”

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl