Jumpmenu Module


 

Aktualności

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż do 30.11.2012r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON - sportu, kultury, turystyki i rekreacji.

 

Wnioski do wypełnianie znajdują się tutaj.

Wybór oferty "Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej"

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informuję, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 21.11.2012 r. na zadanie pn: „Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez : Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Katarzyny ul. św. Katarzyny nr 3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. ,,Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. ,,Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom”

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 26.11.2012r. do godz. 12:00 – Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9  44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 57

 

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT: 26.11.2012r. godz. 12:15 - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9  44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 57

Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Dotyczy:  Przetarg nieograniczony pn. „Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn. . „Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”

 

Termin składania ofert: 21.11.2012r. do godz. 12:00 pok. 57

Termin otwarcia ofert: 21.11.2012r. o godz. 12:15 pok. 57

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na organizację wyjazdu edukacyjnego do Krakowa według zasad określonych w załączonym wzorze umowy. Do oferty dołączyć należy aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Ofertę cenową należy przedłożyć do dnia 30.10.2012r. do godziny 14:00  w siedzibie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej; ul. Opolska 9; 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Informacje  pod numerem telefonu:  32  43 49 663.

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. ,,Świadczenie usług opiekuńczych”

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 18.10.2012r. do godz. 12:00 – Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9  44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 57

 

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT: 18.10.2012r. godz. 12:15 - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9  44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 57