Jumpmenu Module


 

Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r., z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 22.11.2011 r. na zadanie pn:

Świadczenie usług opiekuńczych

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

,,SERCE”

Stanisława Fac

ul. Harcerska 14b/3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

oferującą za realizację zadania cenę brutto w wysokości:

cyfrowo: 433.548,50  zł

słownie: czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i 50/100.

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Nr oferty Nazwa oferenta Liczba punktów wg kryterium Łączna punktacja
2

Agencja Opiekuńczo-Medyczna i Handlowa

Anna Szopa

ul. Okrzei 6/16

40-126 Katowice

98,83 98,83
3

"SERCE"

Stanisława Fac

ul. Harcerska 14b/3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

100 100


 


 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rozdzielnik:

- strona internetowa Zamawiającego

- tablica ogłoszeń

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 21.11.2011 r. na zadanie pn:

Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Katarzyny

ul. św. Katarzyny nr 3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

oferującą za realizację zadania cenę brutto

w wysokości:

cyfrowo: 109.800,00  zł

słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset złotych i 00/100.

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty Nazwa oferenta Liczba punktów wg kryterium ceny Łączna punktacja
1

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Katarzyny

ul. Św. Katarzyny nr 3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

100 100


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego

Zawiadamiamy, że w dniu 18.11.2011 r. została podpisana umowa z:

MARGO INTERNATIONAL Sp. Z o.o.,

ul. Brzezińska 47,

44-203 Rybnik

w sprawie realizacji zadania pod nazwą: Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego”

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl

Prośba o przedstawienie oferty cenowej na dostawę publikacji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdrój zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę publikacji wykazanych w poniższym zestawieniu. Czas realizacji zamówienia do 09 grudnia b.r. W cenie należy uwzględnić koszty dostawy do siedziby Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Załączniki:
Access this URL (http://efs.jastrzebie.pl/attachments/article/67/Zestawienie.doc)Zestawienie.doc120 Kb

Przetarg nieograniczony pn. ,, Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom”.

Dotyczy:  Przetarg nieograniczony pn. ,, Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn. ,, Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom”.

Termin składania ofert: 28.11.2011r. do godz. 12:00 pok. 57

Termin otwarcia ofert: 28.11.2011r. o godz. 12:15 pok. 57

Zaproszenie do składania ofert:"Wyjazdu edukacyjnego do Krakowa"

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do  przedstawienie oferty cenowej na organizację wyjazdu edukacyjnego do Krakowa według zasad określonych w załączonym wzorze umowy. Do oferty dołączyć należy aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto proszę o dołączenie do formularza ofertowego.

Ofertę cenową należy przedłożyć do dnia 23.11.2011 r. do godz. 15.00 w siedzibie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie – Zdrój lub za pośrednictwem faxu pod nr:

32 47 40 146.

Informacje  pod numerem telefonu:  32  43-49-624.

Załączniki:
Access this URL (http://efs.jastrzebie.pl/attachments/article/66/FORMULARZ%20%20%20OFERTY.doc)FORMULARZ OFERTY125 Kb
Access this URL (http://efs.jastrzebie.pl/attachments/article/66/umowa.doc)umowa.doc202 Kb