Jumpmenu Module


 

Aktualności

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, zmiana treści SIWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmiana terminu składania ofert przetarg organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Us. 260.2.1.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”.

Niniejszym zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przedstawiamy odpowiedzi na pytania zadane do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”.

Pytanie 1:

W SIWZ widnieje zapis: Wykonawca musi udowodnić wykonanie co najmniej 1 usługi polegającej na organizacji wypoczynku grupowego dla dzieci i młodzieży dla co najmniej 50 dzieci i młodzieży szkolnej.

Czy 4 – dniowa wycieczka dla 60 – dzieci spełnia warunek wypoczynku grupowego dzieci i młodzieży?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 92a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przez wypoczynek należy rozumieć organizowane dla uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. Zdaniem Zamawiającego zorganizowana 4 dniowa wycieczka nie jest równoważna z organizacją wypoczynku w formie kolonii. Ponieważ jak wynika z zadanego pytania sposób opisu warunku udziału w postępowaniu budzi wątpliwości, tak więc zasadna jest zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższym powołując się na art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r. z późn. zm.) Zamawiający informuje o zmianie i modyfikacji treści SIWZ:

pkt. 7.2 b) otrzymuje brzmienie:

7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, o których mowa:

b) w pkt. 7.1.b) siwz:

Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na organizacji wypoczynku grupowego dla dzieci i młodzieży dla co najmniej 50 dzieci i młodzieży szkolnej, trwającego przez okres nie krótszy niż 10 pełnych dni.

Jednocześnie stosownie do art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r. z późn. zm.) Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 15.02.2013 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 15.02.2013 r. o godz. 12:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz zmodyfikowana SIWZ znajdują się na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl w zakładce zamówienia publiczne, jednostki organizacyjne miasta, 2013 rok, organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej

Przetarg nieograniczony Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego pn. „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”

Ogłoszenie o zamówieniu

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl/dokument.php?iddok=33400&idmp=2217&r=r znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn. . „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”

Termin składania ofert: 11.02.2013 r. do godz. 12:00 pok. 40

Termin otwarcia ofert: 11.02.2013 r. o godz. 12:15 pok. 40


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadamiamy, że w dniu 24.12.2012 r. została podpisana umowa z:

,,SERCE”

Stanisława Fac

ul. Harcerska 14b/3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

w sprawie realizacji zadania pod nazwą: „Świadczenie usług opiekuńczych”

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowejwww.bip.jastrzebie.pl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadamiamy, że w dniu 11.12.2012 r. została podpisana umowa z:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Ul. Bolesławska 23

32-310 Klucze

w sprawie realizacji zadania pod nazwą: „Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom”

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r., z późn. zm.), informuję, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 18.10.2012 r. na zadanie pn: „Świadczenie usług opiekuńczych” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

„SERCE”

Stanisława Fac

ul. Harcerska 14b/3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

Wybór oferty "Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom"

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informuję, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 2126.11.2012 r. na zadanie pn: „Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez :

W ramach części I: Chrześcijańskie stowarzyszenie Dobroczynne, ul. Bolesławska 23, 32-310 Klucze

W ramach części II: Chrześcijańskie stowarzyszenie Dobroczynne, ul. Bolesławska 23, 32-310 Klucze

Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.