Jumpmenu Module


 

Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r., z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 12.03.2012 r. na zadanie pn:

,,Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”

 

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach.

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przedstawia odpowiedzi na pytania o udzieleniu zamówienia dotyczącego przetargu nieograniczonego pod nazwą "Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej".

Informacje znajdują się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (załącznik.doc)załącznik.doc36 Kb

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. ,,ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ”

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 12.03.2012r. do godz. 12:00 – Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9  44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 57

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT: 12.03.2012r. godz. 12:15 - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9  44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 57

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadanie pn "Świadczenie usług opiekuńczych"

Zawiadamiamy, że w dniu 21.12.2011r. została podpisana umowa z:

“SERCE” Stanisława Fac

Ul. Harcerska 14b/3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

w sprawie realizacji zadania pod nazwą: Świadczenie usług opiekuńczych”

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – SCHRONIENIE DLA BEZDOMNYCH

Wybrana oferta w załczniku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r., z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 22.11.2011 r. na zadanie pn:

Świadczenie usług opiekuńczych

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

,,SERCE”

Stanisława Fac

ul. Harcerska 14b/3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

oferującą za realizację zadania cenę brutto w wysokości:

cyfrowo: 433.548,50  zł

słownie: czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i 50/100.

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Nr oferty Nazwa oferenta Liczba punktów wg kryterium Łączna punktacja
2

Agencja Opiekuńczo-Medyczna i Handlowa

Anna Szopa

ul. Okrzei 6/16

40-126 Katowice

98,83 98,83
3

"SERCE"

Stanisława Fac

ul. Harcerska 14b/3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

100 100


 


 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rozdzielnik:

- strona internetowa Zamawiającego

- tablica ogłoszeń