Jumpmenu Module


 

Aktualności

Pomoc Bezdomnym

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

 

W/w Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

  1. Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

  2. Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Wskazane jest aby uczestnik Programu posiadał osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta. Zaznaczyć należy, iż nie może to być opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Osoba niepełnosprawna za usługi asystenta nie będzie ponosić odpłatności.

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem www.niepelnosprawni.gov.pl oraz podmiotowej Ministerstwa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

 

W związku z koniecznością złożenia stosownego wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację w/w Programu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój

Ośrodek prosi o zgłaszanie chętnych osób do pomocy osobistego asystenta

do dnia 18 października 2019r. osobiście w pokoju Nr 59/49

lub telefonicznie pod nr 32/ 43-49-659 / 32/43-49-649

 

OFERTA PRACY -Opiekun do mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób usamodzielniających się.

Pracodawca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun do mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób usamodzielniających się.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Główne obowiązki:

- Nadzór i monitorowanie realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia.

- Przygotowywanie modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia.

- Prowadzenie procesu usamodzielnienia z mieszkańcami mieszkań chronionych.

- Prowadzenie indywidualnych treningów uzależnionych od potrzeb podopiecznych.

- Realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2018, poz. 822).

Wykształcenie:

- Wykształcenie średnie

Wymagania konieczne:

Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2018, poz. 822).

Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.).

Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odnośnie usamodzielniania wychowanków (Dz.U. 2019 poz. 1111 z późn. zm.).

Wymagania pożądane:

- Mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą – minimum rok.

 

Czytaj więcej...

Nagroda IDOLa w kategorii Urząd województwa śląskiego 2019

 

Miło nam jest poinformować Państwa, że Fundacja Szansa dla Niewidomych wyróżniła Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju nagrodą IDOLa w kategorii Urząd województwa śląskiego 2019.

 

Doceniono wybitne zaangażowanie placówki w pomoc osobom z niepełnosprawnością na terenie Miasta Jastrzębie – Zdrój oraz dostosowanie przestrzeni architektonicznej i usprawnianie komunikacji z osobami niepełnosprawnymi.

 

Nagrody IDOLa zostały wręczone w trakcie Konferencji „Jesteśmy razem! Świat dotyku  i dźwięku. REHA Regionalna w ramach REHA for the Blind in Poland”.

 

Jest to szczególne wyróżnienie ponieważ jest przyznawane przez beneficjentów Fundacji, którzy skorzystali z pomocy Ośrodka. I to jest dla nas najcenniejsze.

 

Przyznanie takiej nagrody jest dowodem uznania nie tylko dla Ośrodka, ale głównie dla jego pracowników, którym bardzo dziękuję za zaangażowanie w niesieniu pomocy – czasem nawet ponad standard.

 

 

Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej

 


OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

Informacje o pracodawcy :

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9

Tel. 32 434 96 57, fax 32 474 01 46, pok. 57, I piętro

Ogłasza nabór na stanowisko:

asystent rodziny

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etat, zatrudnienie od 01.10.2019r.

 

Czytaj więcej...

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

INFORMACJA

W DNIACH 19, 20. 09. 2019 r.


PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ


CZYNNY BĘDZIE: 7:30 – 15:30