Jumpmenu Module


 

Aktualności

Oferta Pracy - asystent osoby niepełnosprawnej

OFERTA PRACY

Pracodawca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłasza nabór na stanowisko: asystent osoby niepełnosprawnej

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze 3/4 etatu w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główne obowiązki:

 1. Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej.
 2. Doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem.
 3. Diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.).
 4. Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.
 5. Planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osoby niepełnosprawnej.
 6. Włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.
 7. Prowadzenie indywidualnych treningów uzależnionych od potrzeb podopiecznych oraz ich ewaluacji.
 8. Prowadzenie indywidualnych rozmów, pogadanek i warsztatów z rodzicami/opiekunami osób niepełnosprawnych.

Wykształcenie:

 • ukończone szkolenie w zawodzie asystent osób niepełnosprawnych o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (z. U. z 2012r. poz. 184 z późn. zm.)

Wymagania konieczne:

 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2018, poz. 822).
 • Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.).
 • Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511 z późn. zm.).

 

Wymagania pożądane:

 • Mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi- minimum rok.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane dane kontaktowe, a jeżeli są wymagane to również wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz przebieg zatrudnienia,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 4. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę.

 

Czytaj więcej...

FIT DAY

Życzenia

Punkt Interwencji Kryzysowej

Uprzejmie informujemy, iż


w dniu 31.05.2019


Punkt Interwencji Kryzysowej


będzie czynny


do godz. 15.30

Ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun do mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób usamodzielniających się.

OFERTA PRACY

Pracodawca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun do mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób usamodzielniających się.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Główne obowiązki:

- Nadzór i monitorowanie realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia.

- Przygotowywanie modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia.

- Prowadzenie procesu usamodzielnienia z mieszkańcami mieszkań chronionych.

- Prowadzenie indywidualnych treningów uzależnionych od potrzeb podopiecznych.

- Realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2018, poz. 822).

 

Wykształcenie:

- Wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych (np. pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, resocjalizacja).Wymagania konieczne:

Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2018, poz. 822).

Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.).

Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odnośnie usamodzielniania wychowanków (Dz.U. 2018 poz. 998 z późn. zm.).

 

Wymagania pożądane:

- Mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą – minimum rok.

 

 

Czytaj więcej...

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

zatrudni kierowcę samochodu osobowego

Wymiar czasu pracy: 1 etat - przewidywany termin zatrudnienia 01.07.2019 r.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

- bezpieczna i bezkolizyjna jazda samochodem służbowym marki Volkswagen Transporter Kombi

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

- dbanie o powierzony do eksploatacji samochód tj.:

- staranna obsługa  pojazdu (OC),

- sprawdzanie stanu technicznego pojazdu (oględziny zewnętrzne),

- tankowanie pojazdu,

- utrzymywanie pojazdu w należytej czystości,

- kompletowanie przed rozpoczęciem jazdy odpowiedniej dokumentacji osobistej i pojazdu

- przestrzeganie ustalonego czasu pracy

- prawidłowe rozliczanie paliwa

- prawidłowe wypełnianie kart drogowych i terminowe ich rozliczanie

- przewóz pracowników

 

 

Czytaj więcej...