Jumpmenu Module


 

Aktualności

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

 

W/w Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

  1. Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

  2. Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Wskazane jest aby uczestnik Programu posiadał osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta. Zaznaczyć należy, iż nie może to być opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Osoba niepełnosprawna za usługi asystenta nie będzie ponosić odpłatności.

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem www.niepelnosprawni.gov.pl oraz podmiotowej Ministerstwa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

 

W związku z koniecznością złożenia stosownego wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację w/w Programu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój

Ośrodek prosi o zgłaszanie chętnych osób do pomocy osobistego asystenta

do dnia 18 października 2019r. osobiście w pokoju Nr 59/49

lub telefonicznie pod nr 32/ 43-49-659 / 32/43-49-649