Aktualności

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wydawanie gorącego posiłku

Informuję, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 11.04.2011 r. na zadanie pn: Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r., z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 11.04.2011 r. na zadanie pn:

Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Katarzyny

ul. św. Katarzyny nr 3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

oferującą za realizację zadania cenę brutto

w wysokości:

cyfrowo: 112 700,00  zł

słownie: sto dwanaście tysięcy siedemset złotych i 00/100.

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Liczba punktów wg kryterium ceny

Łączna

punktacja

1

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Katarzyny

ul. Św. Katarzyny nr 3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

100

100

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.