Aktualności

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży

Informacja o zmianie treści SIWZ, publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz publikacji odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OPS-Us.272/2/2/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”.

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r. z późn. zm.) przedstawiamy odpowiedzi na pytania zadane do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie jw.:

 

Pytanie 1: W związku z ogłoszeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu na „Organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej” zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących treści:

-        Kolonie winny się odbyć, w co najmniej trzech dwutygodniowych turnusach (…)

-        Zamawiający wymaga utworzenia co najmniej dwóch grup wiekowych dla dziewcząt i chłopców w każdym turnusie.

Czy przez w/w punkty rozumieć należy, iż dla 115 uczestników organizator winien zorganizować 3 turnusy – każdy z co najmniej 4 grupami nie przekraczającymi 15 osób (2 dla dziewcząt i 2 dla chłopców).

Zgodnie z tym wyliczeniem – 115 dzieci/3 turnusy/4 grupy – w każdej grupie będzie ok. 10 dzieci, a każdorazowo turnus liczyć będzie średnio 38 uczestników.

Prosimy o przybliżenie tej kwestii.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zarówno Państwa interpretacja jak i podany przykład wyliczenia są jak najbardziej prawidłowe.

Pytanie 2: W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na organizację kolonii letnich zwracam się z prośbą o uściślenie wymagań dotyczących czasu trwania turnusów.

Na stronie 1 omawianej SIWZ w pkt. 3.4 ppkt 1) brzmi:

-        „czas trwania jednego turnusu licząc od daty wyjazdu do daty przyjazdu powinienwynosić 14 dni (w tym 13 noclegów)

Natomiast na stronie 3 w pkt. 4 podany jest przykład terminy „01.07.2011 r. – 15.07.2011 r.” Kolonie czternastodniowe (w tym 13 noclegów) mieściłyby się w dacie 01.07. – 14.07.2011 r. Bardzo proszę o wyjaśnienie

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przykład podany w pkt. 4 SIWZ jest prawidłowy, bowiem zgodnie z zapisem SIWZ  - czas trwania jednego turnusu – 2 tygodnie (tj. 14 pełnych dni pobytu wraz z noclegiem). Natomiast odnośnie pkt. 3.4 ppkt. 1 Zamawiający faktycznie podał informację sprzeczną z tą zawartą w pkt. 4.

W związku z powyższym powołując się na art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r. z późn. zm.) Zamawiający informuje o zmianie i modyfikacji treści SIWZ:

W pkt. 3.4 ppkt. 1) otrzymuje brzmienie:

3.4.  WYMAGANIA dla zamówienia :

1) Ilość i czas trwania turnusów:

-        czas trwania jednego turnusu powinien liczyć 14 pełnych dni pobytu wraz z noclegiem

 

Powyższa zmiana wpływa również na zmianę treści projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ w związku z powyższym § 1 pkt. 6 lit. a) otrzymuje brzmienie:

 

§ 1 pkt. 6 WYMAGANIA dla zamówienia :

1) Ilość i czas trwania turnusów:

-        czas trwania jednego turnusu powinien liczyć 14 pełnych dni pobytu wraz z noclegiem

 

Jednocześnie informuję, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz zmodyfikowana SIWZ znajdują się na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl