Aktualności

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej organizacja kolonii letnich

Informuję, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 28.04.2011 r. na zadanie pn: Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r., z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 28.04.2011 r. na zadanie pn:
Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej
za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
Biuro Turystyczne „AR – TOURS s.c.”
ul. Piotrkowska 94
90-103 Łódź
oferującą za realizację zadania cenę brutto
w wysokości:
cyfrowo: 136 850,00 zł
słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i 00/100.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Nr oferty
Nazwa oferenta
Liczba punktów wg kryterium ceny
Łączna
punktacja
1
Biuro Turystyczne „AR – TOURS s.c.”,
ul. Piotrkowska 94, 90-103 Łódź
100
100
2
Biuro Usług Turystycznych „ZBUTA” Sp. z o.o.,
ul. Rynek 6, 58-300 Wałbrzych
88,21
88,21
3
POLTUR POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Prosta 53, 65-783 Zielona
94,07
94,07
4
OSKAR Sp. z o.o.,
Plac Wolności 2/4c, 61-738 Poznań
89,61
89,61
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.