Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej w postaci lokalu, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającą całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.


Osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi,  osobom opuszczającym pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy,  zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Mieszkania działają na podstawie:

  • Art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społeczne /Dz. U. z 2015r poz.163 z późn.zm./
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych / Dz.U. z 2012r poz. 305/
  • Uchwały Nr 1.8.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28.1.2016r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych
  • Uchwały Nr III.22.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25.02.2016r. w sprawie odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych