Jumpmenu Module


 

PSU

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne stanowią istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne stanowią pierwszy etap w reintegracji społeczno-zawodowej beneficjentów pomocy społecznej.

Zasady organizacji prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane przez gminę w:

 1. Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej tj. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych jednostkach utworzonych przez gminę na podstawie art. 111 ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

 2. Organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

 3. Organizacjach pozarządowych realizujących zadania z pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych.

 4. Instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celu maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej.

 5. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego miedzy starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Powiatowy Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującemu bezrobotnemu.

Prace społecznie użyteczne skierowane są do:

 • osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju oraz korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w jastrzębiu-Zdroju (zarówno świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych).

 • przyznane wsparcie jest uzależnione od profilu, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy osoby bezrobotnej oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą tej osoby w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 • osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Realizacja zadania:

W ramach prac społecznie użytecznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju realizuje następujące zadania:

 1. Rekrutacja oraz kierowanie osób do Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, celem otrzymania skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych.

 2. Naliczanie i wypłata należnych świadczeń z tytułu wykonywania niniejszych prac.

 3. Współpraca z instytucjami i organizacjami, w których realizowane są prace społecznie użyteczne.

 4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

Uprawnienia osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych:

 1. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac.

 2. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej mogą wykonywać te prace w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo.

 3. Bezrobotnemu przysługuje świadczenie w wysokości 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych, które podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 4. Świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych nie przysługuje za okres niewykonywania pracy społecznie użytecznej, w tym także za okres nieobecności udokumentowanej. Wypłata świadczenia dotyczy jedynie faktycznych godzin wykonywania przydzielonych prac.

 5. Świadczenie pieniężne osobom wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacane jest w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju (ul. Opolska 9) lub na wskazany numer konta bankowego, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym realizowane były prace społecznie użyteczne.

 6. Harmonogram wykonywania prac społecznie użytecznych uzgadniany jest indywidualnie z poszczególnymi podmiotami.

 7. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym zgodnie z art.2 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 30 października 2002r.o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych