Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej

na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9

Działania związane z opieką nad rodzinami zastępczymi prowadzi

Dział Pieczy Zastępczej
Nr telefonu kontaktowego: 032 43 49 645, 032 43 49 646,032 43 49 656
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

 

Rodzicielstwo zastępcze w Jastrzębiu-Zdroju (oficjalny funpage)

 

 

Piecza zastępcza nad dzieckiem jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

 

Piecza zastępcza zapewnia:

1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym;

2) przygotowanie dziecka do:

a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,

b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,

c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;

3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Rodziny zastępcze dzielimy na:

  1. Rodziny zastępcze spokrewnione (zgodnie z ustawą za rodzinę zastępczą spokrewnioną uznaje się babcię, dziadka i rodzeństwo dziecka),
  2. Rodziny zastępcze niezawodowe (zgodnie z ustawą za rodzinę zastępczą niezawodową uznaje się rodzinę z dalszym pokrewieństwem niż wskazane przy rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz rodzinę zastępczą bez pokrewieństwa z dzieckiem),
  3. Rodziny zastępcze zawodowe, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
  4. rodzinny dom dziecka.

O umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej bądź instytucji) decyduje Sąd Rodzinny wydając w tym zakresie stosowne postanowienia.