Statut

Uchwała Nr XVIII.160.2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22.12.2011r

w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),  oraz § 71 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XLII/564/2009 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a ł a

§1

Przyjąć Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju stanowiący załącznik  do niniejszej Uchwały.

 

§2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§3

Traci moc Uchwała Nr XXV/538/2004 z dnia 21 października 2004r.  w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju i Uchwała Nr XXVII/357/2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

W związku z licznymi zmianami zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, jak z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2012r. ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej należało aktualizować Statut Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

 

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§1

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Miasta Jastrzębie-Zdrój działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Ośrodek obejmuje swym działaniem Miasto Jastrzębie-Zdrój.

3. Siedziba Ośrodka mieści  się w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, działa  na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o:

 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2009r. Nr 175  poz. 1362 z późn. zm.) zwanej dalej ,,Ustawą”

2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) zwanej dalej ,,Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy”

3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887) zwanej dalej ,,Ustawą o wspieraniu rodziny”

4. Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Jastrzębiu-Zdroju Nr XII/69/90 z dnia 12 marca 1990r.w spr. utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 2

 

Miasto w ramach zadań własnych, własnych powiatu i zleconych zapewnia środki na utworzenie, utrzymywanie Ośrodka oraz w tym  na wynagrodzenie pracowników i na realizację  zadań  objętych Ustawą.

 

§ 3

1. Wojewoda Śląski  ustala i nadzoruje sposób wykonywania zadań przez Ośrodek z zakresu administracji rządowej.

2. Prezydent Miasta nadzoruje i kontroluje wykonanie zadań własnych Miasta.

3. Dyrektor Ośrodka obowiązany jest składać Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

4. Dyrektor Ośrodka obowiązany jest w terminie do 31 marca każdego roku składać Radzie Miasta roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją tych zadań.

5. Dyrektor Ośrodka koordynuję realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

6. Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

7. Dyrektor Ośrodka może wytoczyć na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, powództwo o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych.

8. Dyrektor Ośrodka wytacza powództwo o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.

 

 

Rozdział II

 

Zakres działalności

 

§ 4

1. Celem działalności Ośrodka jest w szczególności:

 

1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2) doprowadzenie do możliwie pełnego, życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;

3) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

 

2. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomoc. Świadczenie pomocy społecznej powinno również służyć umocnieniu rodziny.

 

3. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

 

2. Do zadań Ośrodka jako zadań własnych należy:

 

1) przyznawanie i wypłacanie  zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy  w naturze;

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie  i realizacja programów osłonowych;

5) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;

6) opracowanie i realizacja trzyletnich gminnych programów wspierania rodziny;

7) realizacja pozostałych zadań ujętych Ustawą o wspieraniu rodziny;

8) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

9) realizacja pozostałych zadań ujętych Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

3. Do zadań Ośrodka jako zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy:

 

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, którzy celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie  oceny zasobów pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w  mieszkaniach chronionych;

13) dożywianie dzieci;

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego;

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego;

18)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

19 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

 

4. Do zadań Ośrodka jako zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, należy:

 

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin  i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w Ustawie;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

 

5. Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej jako zadań własnych powiatu należy:

 

1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

2) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobowa opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

3) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności  w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

4) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

6) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

7) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

8) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

9) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej;

10) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

11) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

12) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego;

13) sporządzanie oceny  w zakresie  zadań własnych  powiatu;

14) realizacja i finansowanie zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

6. Do zadań Ośrodka z zakresu administracji rządowej realizowanych jako zadania powiatu należy:

 

1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

a)    zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

b)    uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

5) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w Ustawie, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;

6) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

7) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

7. Do zadań Ośrodka z zakresu rehabilitacji społecznej jako zadań własnych powiatu  należy:

 

1) opracowywanie i realizacja lokalnego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej

b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych

2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, opracowywaniu i realizacji programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej;

4) dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży

f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

§ 5

Ośrodek realizując zadania administracji rządowej i samorządowej, współpracuje  w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

 

Rozdział III

 

Organy Ośrodka

 

§ 6

 1. Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor Ośrodka, który odpowiada za całokształt jego działalności, dobór pracowników oraz powierzone mienie.
 2. Stosunek pracy z Dyrektorem zawiera i rozwiązuje Prezydent Miasta.
 3. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
 4. Dyrektor Ośrodka na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta, jest umocowany do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i  banków.
 5. Dyrektor Ośrodka, na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta, umocowany jest do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny oraz innych sprawach należących do zadań Ośrodka. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Prezydent Miasta może udzielić upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych innej osobie.
 6. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

§ 7

1. Prezydent Miasta może upoważnić Dyrektora Ośrodka do zawierania i rozwiązywania umów  z rodziną zastępczą nie zawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

2. Dyrektor Ośrodka udziela Prezydentowi Miasta opinii do zatrudnienia przez Prezydenta kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w Ustawie.

3. Dyrektor Ośrodka sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej.

4. Dyrektor Ośrodka prowadzi rejestr danych o osobach:

a) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej

b) pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej

 

§ 8

1. Dyrektor kieruje pracami Ośrodka przy pomocy: Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników Komórek Organizacyjnych.

2. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

3. Tryb pracy Ośrodka oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka.

 

 

Rozdział IV

 

Pracownicy socjalni

§ 9

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 

1) praca socjalna;

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

 

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

 1. Kierować się zasadami etyki zawodowej.
 2. Kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia.
 3. Przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę.
 4. Udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługującym ich świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 5. Zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny.
 6. Podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

 

 

Uprawnienia pracownika socjalnego:

 

1. Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach. Organy są obowiązane do udzielania pracownikowi socjalnemu pomocy w zakresie wykonywania tych czynności.

2. Pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

 

 

Rozdział V

 

Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 10

Ośrodek finansowany jest z budżetu Miasta oraz budżetu państwa w zakresie finansowania zadań zleconych gminie i  w zakresie dofinansowania zadań własnych gminy.

 

§ 11

1. Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym mu majątkiem i ponosi za ten majątek odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta.

§ 12

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków.

2. Plan finansowy Ośrodka ustalany jest Uchwałą Budżetową  Miasta.

 

§ 13

Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

(Dz. U. Nr 76, poz.694 z 2002r. z późn. zm.).

 

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

§ 14

Statut Ośrodka uchwala Rada Miasta. Ten sam tryb obowiązuje przy zmianach Statutu.