Jumpmenu Module


 

Aktualności

Informacja

INFORMACJA NADESŁANA:

 

"Dzień dobry,

przesyłam Państwu propozycję zdobycia dyplomu pracownika socjalnego, a tym samym podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie pomocy społecznej. Obecnie w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi trwa okres rekrutacji na kierunek pracownik socjalny.

Działamy na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Śląskim, które umożliwia także uzyskanie licencjatu Pracy Socjalnej.

Nadmieniam, że Kolegium jest szkołą państwową, a nauka na wydziale dziennym jest całkowicie bezpłatna, natomiast wydział zaoczny to koszt od 100 zł miesięcznie ( kwota uwarunkowana jest uczestnictwem w studiach licencjackich na Uniwersytecie Śląskim).

Pragnę Państwa serdecznie zaprosić do skorzystania z powyższej propozycji.

W załączeniu przesyłam szczegółowe informacje dotyczące naboru, a także warunków przyjęcia na wydział dzienny i zaoczny.

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane pod nr tel. 32 2566710 lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

 

Pozdrawiam serdecznie

Justyna Korycka

Sekretariat KPSS"

Załączniki:
Download this file (rekrutacja.odt)rekrutacja.odt13 Kb

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 informuje:

 

Punkt Interwencji Kryzysowej do końca sierpnia 2018 roku będzie czyny do godziny 15:30.

Oferta pracy - asystent rodziny

OFERTA PRACY
Informacje o pracodawcy : Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9
Tel. 32 434 96 57, fax 32 474 01 46, pok. 57, I piętro

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni osobę na stanowisko asystent rodziny w wymiarze 1 etat

 

 

Wymagania: zgodnie z art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 998 z późn. zm.)) tj.:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Zakres zadań: zgodnie z art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

 

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, ul. Opolska 9, reprezentowany przez Dyrektora. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email: iodo(małpka)ops.jastrzebie.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres przeprowadzenia rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody. Składając podanie o pracę, zgadzacie się Państwo na dobrowolne przekazanie tych informacji do administratora danych osobowych. Informujemy, że bez poniższego oświadczenia Pani / Pana aplikacja nie zostanie rozpatrzona, a wszelka dokumentacja zostanie niezwłocznie zniszczona.

 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, ul. Opolska 9 w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)."

Oferta pracy - Pracownik socjalny

Oferta pracy:

Informacja o pracodawcy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Jastrzębie-Zdrój ul.Opolska 9

Osoba kontaktowa: Małgorzata Bryła

Tel: 32 4349659, fax 32 4740146, I piętro pok.57

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju zatrudni osobę na stanowisko Pracownik socjalny -1 etat

 

Warunki:

 • Praco od 7:30-15:30

 • Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój , ul.Opolska 9

 • Nazwa stanowiska: pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju)

 • Wymagane wykształcenie: zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 poz.1769 z późn.zm.)

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę

 • Data rozpoczęcia zatrudnienia: od sierpień 2018r.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • Realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw i aktów prawnych m.in.:

 • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

 • Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, m.in. w oparciu o procedurę ,,Niebieskiej karty”, rozeznanie potrzeb środowiska o dostosowania różnorodnych form pomocy

 • Podejmowanie wszechstronnych działań pomocowych na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, osób stosujących przemoc m.in. w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego, grup roboczych i innych działań zmierzających do rozwiązania problemu

 • Monitorowanie środowisk, w których występuje przemoc w rodzinie

 

Wskazane doświadczenie pracy z rodziną z problemem przemocy oraz odbyte szkolenia w powyższym zakresie.

 

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, ul. Opolska 9, reprezentowany przez Dyrektora. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email: iodo(małpka)ops.jastrzebie.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres przeprowadzenia rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody. Składając podanie o pracę, zgadzacie się Państwo na dobrowolne przekazanie tych informacji do administratora danych osobowych. Informujemy, że bez poniższego oświadczenia Pani / Pana aplikacja nie zostanie rozpatrzona, a wszelka dokumentacja zostanie niezwłocznie zniszczona.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, ul. Opolska 9 w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)."

PODPROGRAM 2017 – efekty

PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie -Zdrój z terenu województwa Śląskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chorzowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 1000 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy/miasta Jastrzębie-Zdrój.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 51,7 ton żywności;

o 9039 paczek żywnościowych;

o 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 1000 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne – 0 spotkań dla 0 uczestników

• Żywieniowe – 2 spotkania dla 30 uczestników

• Kulinarne - 0 spotkań dla 0 uczestników

• Niemarnowanie żywności - 2 spotkania dla 30 uczestników

"Wsparcie na starcie"

WIADOMOŚĆ NADESŁANA:

UWAGA !!

Wydłużenie terminu rekrutacji!

 

Informujemy, że zmianie uległ termin naboru dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Wsparcie na starcie”.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia formularza rekrutacyjnego do dnia 29 czerwca 2018 r. osobiście w:

 • Biurze Projektu: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie 43-400 przy ul. Zamkowej 3a/1 w godzinach 8:00–16:00;

 • Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 322 budynek A (Gminne Centrum Informacji) w godzinach:

 • poniedziałek–środa: 8:00–15:00,

 • czwartek: 8:00–16:30,

 • piątek: 8:00–13:00.

lub wysłanie go pocztą bądź kurierem na adres Biura Projektu.

 

W każdym z tych punktów dostępne do pobrania będą również dokumenty rekrutacyjne. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej projektu: wsparcie.deltapartner.org.pl w zakładce Do pobrania.

 

"Szukasz środków na otwarcie działalności gospodarczej?

Mamy coś dla ciebie!

W ramach projektu „Wsparcie na starcie” przygotujemy Cię do założenia własnej firmy poprzez:

-        Udzielenie dotacji w maksymalnej wysokości 25 324,14 zł;

-        12-miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 2000,00 zł miesięcznie;

-        Wysokiej jakości warsztaty przygotowujące do otwarcia działalności gospodarczej;

-        Profesjonalne doradztwo zawodowe;

-        Indywidualne konsultacje ze specjalistami.

 

Czytaj więcej...