Aktualności

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów, szkoleń w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejs

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r., z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17.05.2013 r. na zadanie pn:

„Zorganizowanie  i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów, szkoleń w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu ,,O krok do przodu” współfinansowanych przez Unię Europejską  w ramach EFS”

Oferty złożyło 7 wykonawców:

Oferta nr 1: EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas ul. Narutowicza 7a/3 40-850 Katowice

Oferta nr 2: Wielkopolska Akademia Nauk i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51 60-115 Poznań

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe APUS Robert Meller ul. Gruszowa 9 42-200 Częstochowa

Oferta nr 4: Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji Pragmatic, ul. Warszawska 49 lok. 50 25-531 Kielce

Oferta nr 5: Galicyjska Fundacja Wsparcie, Integracja, Rozwój, ul. Bronowicka 73 30-091 Kraków

Oferta nr 6: AP Edukacja Sp. z o.o. oddział Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1 H, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Oferta nr 7: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory

za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

EVEREST Consulting & Szkolenia

Marcin Kotas

ul. Narutowicza 7a/3

40-850 Katowice

oferującą za realizację zadania cenę brutto w wysokości:

cyfrowo: 169 170,00 zł

słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i 00/100 groszy

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty Nazwa oferenta Liczba punktów wg kryterium ceny Łączna punktacja
1. EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas ul. Narutowicza 7a/3 40-850 Katowice 100 100
3. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe APUS Robert Meller, ul. Gruszowa 9,  42-200 Częstochowa 96,57 96,57

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym ,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach E

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r., z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17.05.2013 r. na zadanie pn:

,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Oferty złożyło 2 wykonawców:

Oferta nr 1: Ośrodek szkolenia Białecki Sp. z o.o., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Energetyków 8

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe Sp. z o.o., 43-252 Jarząbkowice, ul. Kasztanowa 8

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 8

43-252 Jarząbkowice

oferującą za realizację zadania cenę brutto w wysokości:

cyfrowo: 21 590,00 zł

słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100 groszy

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty Nazwa oferenta Liczba punktów wg kryterium ceny Łączna punktacja
1. Ośrodek szkolenia Białecki Sp. z o.o., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Energetyków 8 92,36 92,36
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe Sp. z o.o., 43-252 Jarząbkowice, ul. Kasztanowa 8 100 100

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJĘ KOSZTÓW UZYSKANIA WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON- „AKTYWNY SAMORZĄD "

Informujemy, że termin składania wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach modułu II programu "Aktywny Samorząd" dotyczące semestru letniego 2012/2013 upływa 14.06.2013r.

 

WNIOSKI MOŻNA POBIERAĆ I SKŁADAĆ DO 14 CZERWCA 2013R.

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. OPOLSKIEJ 9 W POKOJU NR 49


Więcej informacji można uzyskać w siedzibie OPS przy ul. Opolskiej 9, pokój nr 49, pod  nr telefonu: 324349649, na stronie internetowej
www.pfron.org.pl.

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator koparko-ładowarki kl. III” w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europe

Ogłoszenie o zamówieniu

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator koparko-ładowarki kl. III” w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

Termin składania ofert: 24.05.2013 r. do godz. 12:00 pok. 40

Termin otwarcia ofert: 24.05.2013 r. o godz. 12:15 pok. 57

Odpowiedzi na pytania do SIWZ przetarg nieograniczony „Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów, szkoleń w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach E

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Us.260.1.2.2013.EFS prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów, szkoleń w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Niniejszym zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przedstawiamy odpowiedzi na pytania zadane do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów, szkoleń w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie zapisu:

a) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia

-        W okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał minimum 5 usług polegających na organizacji zajęć o zbliżonej tematyce, dla co najmniej 50 osób każda.

Czy Oferent musi wykazać doświadczenie we wszystkich zakresach zapisanych do realizacji czyli np.

ü  Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu z obsługą kasy fiskalnej

ü  Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu z obsługą kasy fiskalnej

ü  Magazynier

ü  Warsztaty z doradcą  zawodowym

ü  Konsultacje z psychologiem

Czy np. może wykazać zrealizowane 5 usług dla 50 osób każda tylko np. z doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, obsługi komputera.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem pkt. 8.2 b) SIWZ Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu polegający na wykazaniu wykonanych w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, minimum 5 usług polegających na organizacji zajęć o zbliżonej tematyce, dla co najmniej 50 osób każda.

 

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnił w pkt. 8.2 b) SIWZ co należy rozumieć przez zajęcia o zbliżonej tematyce tj.: „Przez zajęcia o zbliżonej tematyce należy rozumieć szkolenia obejmujące m.in. konsultacje, warsztaty, treningi, o których mowa w niniejszej specyfikacji”.

Formułując warunek udziału w postępowaniu Zamawiający posłużył się pojęciem „zajęcia o zbliżonej tematyce”. Zatem zdaniem Zamawiającego nic nie stoi na przeszkodzie aby wykazać się realizacją 5 usług dla 50 osób każda tylko np. z doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, obsługi komputera gdyż w ramach zaproponowanych usług zawarte są elementy, o których mowa w specyfikacji.

 

Pytanie 2:

Zwracam się z pytaniem dot. pkt. 8.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .

Czy w związku z powyższym pkt. załącznik Nr 8 dot. pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia ma zostać złożony od wszystkich trenerów którzy zostaną wymienieni w ofercie oraz od podmiotu od którego będziemy wynajmować salę czy nie jest to konieczne.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwana „ustawą Pzp” wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Powyższe oznacza, iż wykonawca celem udowodnienia zamawiającemu dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji danego zamówienia, o ile korzysta z doświadczenia podmiotów trzecich, zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnego zobowiązania. Sens normatywny tego przepisu sprowadza się do stwierdzenia, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego może powołać się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP na zasoby podmiotu trzeciego w sytuacji, gdy sam bezpośrednio nie dysponuje takimi zasobami (np. wymaganym przez zamawiającego doświadczeniem). Tak więc poleganie na zasobach podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP odnosi się do kwestii wykazania dysponowania zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia określonymi przez zamawiającego w ramach danego postępowania (opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) na etapie badania ofert (wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

Jednocześnie Interpretacja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotycząca powoływania się wykonawców na zasoby podmiotu trzeciego jednoznacznie wskazuje na obowiązek wykonawcy, w takim przypadku, rzeczywistego wykazania dysponowania potencjałem, na który się powołuje przy realizacji zamówienia. Udowodnieniu podlega okoliczność, że zasoby podmiotu trzeciego będą faktycznie dostępne przez cały czas realizacji zamówienia. A zatem, uprawnione jest stwierdzenie, że dla celów wykazania dysponowania zasobami podmiotu trzeciego nie jest wystarczające przedstawienie jakiegokolwiek dokumentu podmiotu trzeciego odwołującego się do woli udostępnienia jego zasobów, ale niezbędne jest przedstawienie (dokumentu, dokumentów), których treść będzie wykazywać faktyczną dostępność tych zasobów na użytek wykonawcy w celu realizacji zamówienia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje za pomocą jakich dokumentów wykonawca może udowodnić zamawiającemu, że zasobami podmiotów trzecich będzie rzeczywiście dysponował.  Wskazuje jedynie, że „w szczególności” takim dokumentem może być pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego. Ustawa nie określa przy tym jaką formę oraz treść powinno mieć owo „pisemne zobowiązanie”. Zobowiązanie to – w zależności od danego przedmiotu zamówienia publicznego czy charakteru zobowiązania – może być wyrażone w jednym dokumencie, jak również być podparte całym pakietem innych dokumentów. Za niewystarczające dla udowodnienia, na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, dysponowania odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie potwierdzenia posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia należy przy tym uznać złożenie jedynie oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby treści: - „udostępniam doświadczenie i wiedzę celem realizacji zamówienia publicznego…” wraz z referencjami potwierdzającymi doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na które powołuje się wykonawca. Ogólne oświadczenie o podanej wyżej treści w żaden sposób nie dowodzi, że wykonawca faktycznie będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego. Zamawiający nie uzyskuje bowiem żadnego zobowiązania podmiotu trzeciego w obszarze sposobu posługiwania się przez wykonawcę zasobami podmiotu trzeciego. Uznanie takich dokumentów może natomiast doprowadzić do realizacji zamówienia przez podmiot nie posiadający kwalifikacji do realizacji zamówienia. W związku z powyższym dla ułatwienia Zamawiający sporządził przykład takiego zobowiązania, które stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Podsumowując, w sytuacji, której wykonawca nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu tj:

Pkt. 8.2. SIWZ           :

a) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

-        Wykonawca posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

-        Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzony przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu.

b) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia

-        W okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał minimum 5 usług polegających na organizacji zajęć o zbliżonej tematyce, dla co najmniej 50 osób każda.

 

Przez zajęcia o zbliżonej tematyce należy rozumieć szkolenia obejmujące m.in. konsultacje, warsztaty, treningi, o których mowa w niniejszej specyfikacji.

c) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Dysponuje lub będzie dysponował w dacie wykonywania zamówienia, w miejscu jego wykonywania co najmniej:

 

-        trzema osobami posiadającymi wykształcenie wyższe o kierunku psychologia,  posiadającymi minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, indywidualnego i zajęć grupowych;

-        trzema osobami posiadającymi wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności doradztwo zawodowe,  posiadającymi minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w poradnictwie zawodowym – indywidualna konsultacja, grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;

-         osobą posiadającą zaświadczenie o ukończeniu seminarium dla instruktorów/wykładowców     wózków widłowych;

-          dwoma osobami posiadającymi wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa, dietetyki, geriacji, oraz dodatkowo uprawnienia/kwalifikacje pedagogiczne.

może on polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu należy przedłożyć stosowne zobowiązanie stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.

W tym miejscu należy podkreślić, że opisana wyżej interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w której to Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zawartych w pkt. 8 SIWZ.

Odpowiadając na zadane pytanie informuję, że pisemne zobowiązanie przedkłada jedynie oferent, który nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu i będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Jeżeli zatem wykonawca nie zatrudnia samodzielnie, (czy to na podstawie umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej) trenerów, lecz korzysta z takiej osoby zatrudnionej u innego podmiotu, wówczas zgodnie z zapisami SIWZ zobowiązany będzie udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tą osobą przy realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji tej osoby na okres wykonaniu zamówienia. W przypadku wynajmu sali szkoleniowej od podmiotu trzeciego Zamawiający nie wymaga złożenia pisemnego zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, gdyż miejsce odbywania się zajęć nie jest warunkiem udziału w postępowaniu.

Przetarg nieograniczony Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: "Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Termin składania ofert: 17.05.2013 r. do godz. 12:00 pok. 40

Termin otwarcia ofert: 17.05.2013 r. o godz. 12:45 pok. 57