Aktualności

Przetarg nieograniczony Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu O krok do przodu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl/dokument.php?iddok=34341&idmp=2217&r=r znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn. . „Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu O krok do przodu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Termin składania ofert: 17.05.2013 r. do godz. 12:00 pok. 40

Termin otwarcia ofert: 17.05.2013 r. o godz. 12:15 pok. 57

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU
PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”


Informujemy,że od dnia 29 kwietnia 2013r. w ramach programu "Aktywny Samorząd" można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie:
1) zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2) uzyskania prawa jazdy kategorii B,
3) zakupu specjalistycznego sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
4) zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
5 utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
6) zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
7) utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
8) utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłacie za żłobek lub przedszkole (dot. każdego rodzaju niepełnosprawności ale tylko w stopniu znacznym lub umiarkowanym),
9) uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (dot. każdego rodzaju niepełnosprawności ale tylko w stopniu znacznym lub umiarkowanym).

WNIOSKI MOŻNA POBIERAĆ I SKŁADAĆ OD 29 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2013 W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. OPOLSKIEJ 9 W POKOJU NR 49


Więcej informacji można uzyskać w siedzibie OPS przy ul. Opolskiej 9, pod  nr telefonu: 324349649, na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


„Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym,

w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”


Jeśli nie pracujesz, masz zdiagnozowane stwardnienie rozsiane, jesteś osobą w wieku powyżej 15 lat ale nie przekroczyłeś 59 roku życia (kobiety) i 64 roku życia (mężczyźni), posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne oraz zamieszkujesz na terenie województwa małopolskiego lub śląskiego zgłoś się do Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy w Krakowie.

Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału
w projekcie „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna działanie 1.3 Ogólnopolskie Programy Integracji i Aktywizacji Zawodowej. Projekt realizowany jest w partnerstwie: Lider – PFRON, Partner – PTSR O/Łódzki


W ramach projektu oferujemy:

  • indywidualną i grupową pomoc psychologa, doradcy zawodowego, prawnika
  • kompleksowe, profesjonalne wsparcie specjalistów różnych dziedzin, np. konsultacje z lekarzem neurologiem, okulistą, rehabilitantem
  • szeroką ofertę szkoleń zawodowych i językowych
  • możliwość odbycia stażu rehabilitacyjnego oraz praktycznej nauki zawodu
  • wsparcie finansowe w podjęciu i kontynuacji nauki
  • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

 

 

Poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz konsultacje specjalistyczne odbywać się będą
w trakcie 14 lub 19 dniowego pobytu w Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnym dla Chorych na SM "Ostoja" w Woli Batorskiej k. Niepołomic.

Koszty dojazdu do Ośrodka, noclegu i wyżywienia są finansowane ze środków Projektu.

Najbliższe terminy:

07.05.2013 – 25.05.2013

28.05.2013 – 15.06.2013

17.06.2013 – 30.06.2013

16.07.2013 – 04.08.2013

06.08.2013 – 24.08.2013

27.08.2013 – 14.09.2013

17.09.2013 – 05.10.2013

08.10.2013 – 26.10.2013

05.11.2013 – 23.11.2013

26.11.2013 – 14.12.2013

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Fundacji

Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
ul. Dunajewskiego 5, 31 - 133 Kraków, tel. 12 341 48 99
www.fundacja-sm.org e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia organizacja kolonii letnich

Zawiadamiamy, że w dniu 24.04.2013 r. została podpisana umowa z:

Usługi Turystyczne „Galant”

Barbara Wojtaszek

ul. Lutyków 7c

70-876 Szczecin

w sprawie realizacji zadania pod nazwą: „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Us.260.2.1.2013                                                                  Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.03.2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r., z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 15.02.2013 r. na zadanie pn:

,,Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”

Oferty złożyło 16 wykonawców:

Oferta nr 1: Agencja Turystyczna „OLA”, ul. Fojkisa 4A/4, 41-103 Siemianowice Śląskie

Oferta nr 2: Bratka-Travel Sp. z o.o., ul. Kolista 26/33, 54-152 Wrocław

Oferta nr 3: Gastro-Tour Jarosław Ruta, ul. Warszawska 27, 72-300 Gryfice

Oferta nr 4: Szekla Sp. z o.o., ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk

Oferta nr 5: UpHotel s.c., ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra

Oferta nr 6: Bury-Turystyka s.c., Jan Bury, Łukasz Bury, ul. Nadmorska 33, 76-212 Rowy

Oferta nr 7: POLTUR POLSKA Sp. z o.o., ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra

Oferta nr 8: +Plus, ul. Edmunda Kokota 210/01, 41-711 Ruda Śląska

Oferta nr 9: „AR-TOURS” s.c., ul. Piotrkowska 94, 90-103 Łódź

Oferta nr 10: Biuro Turystyczne „KAMA”, ul. Wierzbięcice 53/6, 61-547 Poznań

Oferta nr 11: Zachodniopomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ,,Zdrowie”, 70-377 Szczecin, ul. Garncarska 5

Oferta nr 12: SunSnow & More Sp. z o.o., ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin

Oferta nr 13: Fundacja Alert Służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Dworcowa 10A, 50-456 Wrocław

Oferta nr 14: Usługi Turystyczne ,,Galant” Barbara Wojtaszek, 70-876 Szczecin ul. Lutyków 7c

Oferta nr 15: Firma Handlowo Usługowa „DAMP” Marian Danielec, ul. Bobrecka 10, 43-400 Cieszyn

Oferta nr 16: Biuro Promocji i Turystyki „ASTUR”, ul. 1 Maja 51, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

 

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta Wykonawcy:

 

Usługi Turystyczne „GALANT”

ul. Lutyków 7C

70-876 Szczecin

oferującą za realizację zadania cenę brutto w wysokości:

cyfrowo: 86 933,00 zł

słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i 00/100 groszy

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Liczba punktów wg kryterium ceny

Łączna punktacja

1.

Agencja Turystyczna „OLA”

ul. Fojkisa 4A/4, 41-103 Siemianowice Śląskie

90,39

90,39

5.

UpHotel s.c.

ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra

88,71

88,71

6.

Bury Turystyka s.c., Jan Bury, Łukasz Bury

ul. Nadmorska 33, 76-212 Rowy

88,55

88,55

7.

POLTUR POLSKA Sp. z o.o.,

ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra

88,20

88,20

9.

Biuro Turystyczne „AR – TOURS s.c.”,

ul. Piotrkowska 94, 90-103 Łódź

93,31

93,31

10.

Biuro Turystyczne „KAMA”

ul. Wierzbięcice 53/6, 61-547 Poznań

75,82

75,82

12.

SunSnow & More Sp. z o.o.

ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin

70,92

70,92

14.

Usługi Turystyczne „GALANT”

ul. Lutyków 7C, 70-876 Szczecin

100

100

15.

Firma Handlowo Usługowa „DAMP” Marian Danielec

ul. Bobrecka 10, 43-400 Cieszyn

83,51

83,51

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja dla osób ubiegających się o pomoc w ramach Programu ,,Aktywny samorząd”

Informacja


dla osób ubiegających się o pomoc w ramach Programu ,,Aktywny samorząd”: MODUŁ I, MODUŁ II (dawniej STUDENT)


Zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia    1 lutego 2013 r., w którym ukazały się kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” w 2013 r. informujemy, iż wnioski na poszczególne zadania będą wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 49 dopiero po zawarciu umowy w sprawie realizacji Programu.

Zgodnie ze wskazaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, termin zawarcia umowy upływa z dniem 30 kwietnia br. Po zawarciu umowy na stronie internetowej  tut. Ośrodka Pomocy Społecznej, zostanie umieszczona szczegółowa informacja o Programie.


W chwili obecnej z zasadami Programu można zapoznać się poprzez stronę internetową PFRON: www.pfron.org.pl