Aktualności

Odpowiedź na pytanie do SIWZ przetarg organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej

Us. 260.2.1.2013

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Us. 260.2.1.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”.

Niniejszym zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przedstawiamy odpowiedzi na pytania zadane do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”.

Pytanie 1:

Dotyczy Pkt. 8 ppkt. 4 SIWZ: W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, należy przedłożyć pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (przykładowy wzór – załącznik nr 8).

PYTANIE: Czy Zamawiający może wskazać, jakie osoby/ podmioty Oferent winien wskazać w zamówieniu, jako osoby na których potencjale i wiedzy będzie bazował. Czy Oferent zobowiązany jest przedłożyć oryginały umów o pracę lub umów zlecenie np.: z obsługą ośrodka, która pośrednio także będzie wykonywać zlecenie, jeżeli oferent jest jednocześnie właścicielem ośrodka. Czy zatrudniona kadra pedagogiczna, kierownik kolonii, pielęgniarka, ratownik, zatrudnieni na podstawie różnych umów, są też objęci powyższymi wytycznymi i dla każdego trzeba dołączyć do oferty oryginał podpisanej z nim umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwana „ustawą Pzp” wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Powyższe oznacza, iż wykonawca celem udowodnienia zamawiającemu dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji danego zamówienia, o ile korzysta z doświadczenia podmiotów trzecich, zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnego zobowiązania. Sens normatywny tego przepisu sprowadza się do stwierdzenia, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego może powołać się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP na zasoby podmiotu trzeciego w sytuacji, gdy sam bezpośrednio nie dysponuje takimi zasobami (np. wymaganym przez zamawiającego doświadczeniem). Tak więc poleganie na zasobach podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP odnosi się do kwestii wykazania dysponowania zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia określonymi przez zamawiającego w ramach danego postępowania (opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) na etapie badania ofert (wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

Jednocześnie Interpretacja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotycząca powoływania się wykonawców na zasoby podmiotu trzeciego jednoznacznie wskazuje na obowiązek wykonawcy, w takim przypadku, rzeczywistego wykazania dysponowania potencjałem, na który się powołuje przy realizacji zamówienia. Udowodnieniu podlega okoliczność, że zasoby podmiotu trzeciego będą faktycznie dostępne przez cały czas realizacji zamówienia. A zatem, uprawnione jest stwierdzenie, że dla celów wykazania dysponowania zasobami podmiotu trzeciego nie jest wystarczające przedstawienie jakiegokolwiek dokumentu podmiotu trzeciego odwołującego się do woli udostępnienia jego zasobów, ale niezbędne jest przedstawienie (dokumentu, dokumentów), których treść będzie wykazywać faktyczną dostępność tych zasobów na użytek wykonawcy w celu realizacji zamówienia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje za pomocą jakich dokumentów wykonawca może udowodnić zamawiającemu, że zasobami podmiotów trzecich będzie rzeczywiście dysponował.  Wskazuje jedynie, że „w szczególności” takim dokumentem może być pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego. Ustawa nie określa przy tym jaką formę oraz treść powinno mieć owo „pisemne zobowiązanie”. Zobowiązanie to – w zależności od danego przedmiotu zamówienia publicznego czy charakteru zobowiązania – może być wyrażone w jednym dokumencie, jak również być podparte całym pakietem innych dokumentów. Za niewystarczające dla udowodnienia, na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, dysponowania odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie potwierdzenia posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia należy przy tym uznać złożenie jedynie oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby treści: - „udostępniam doświadczenie i wiedzę celem realizacji zamówienia publicznego…” wraz z referencjami potwierdzającymi doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na które powołuje się wykonawca. Ogólne oświadczenie o podanej wyżej treści w żaden sposób nie dowodzi, że wykonawca faktycznie będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego. Zamawiający nie uzyskuje bowiem żadnego zobowiązania podmiotu trzeciego w obszarze sposobu posługiwania się przez wykonawcę zasobami podmiotu trzeciego. Uznanie takich dokumentów może natomiast doprowadzić do realizacji zamówienia przez podmiot nie posiadający kwalifikacji do realizacji zamówienia. W związku z powyższym dla ułatwienia Zamawiający sporządził przykład takiego zobowiązania, które stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Podsumowując, w sytuacji, której wykonawca nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu tj:

a) w pkt. 7.1.a) siwz:

Posiadanie aktualnego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

b) w pkt. 7.1.b) siwz:

Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na organizacji wypoczynku grupowego dla dzieci i młodzieży dla co najmniej 50 dzieci i młodzieży szkolnej, trwającego przez okres nie krótszy niż 10 pełnych dni.

c) w pkt. 7.1.c) siwz:

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w dacie wykonywania zamówienia w miejscu jego wykonywania kierownikiem placówki wypoczynkowej spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

może on polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu należy przedłożyć stosowne zobowiązanie stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.

W tym miejscu należy podkreślić, że opisana wyżej interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w której to Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zawartych w pkt. 7 SIWZ.

Odpowiadając na zadane pytanie informuję, że opisana sytuacja tj.:  „Czy Oferent zobowiązany jest przedłożyć oryginały umów o pracę lub umów zlecenie np.: z obsługą ośrodka, która pośrednio także będzie wykonywać zlecenie, jeżeli oferent jest jednocześnie właścicielem ośrodka. Czy zatrudniona kadra pedagogiczna, kierownik kolonii, pielęgniarka, ratownik, zatrudnieni na podstawie różnych umów, są też objęci powyższymi wytycznymi i dla każdego trzeba dołączyć do oferty oryginał podpisanej z nim umowy”, nie dotyczy pkt. 8 ppkt. 4 SIWZ. Pisemne zobowiązanie przedkłada jedynie oferent, który nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu i będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Jeżeli zatem wykonawca nie zatrudnia samodzielnie, (czy to na podstawie umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej) kierownika placówki wypoczynkowej spełniającego warunki określone w ww. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, lecz korzysta z takiej osoby zatrudnionej u innego podmiotu, wówczas zgodnie z zapisami SIWZ zobowiązany będzie udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tą osobą przy realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji tej osoby na okres wykonaniu zamówienia. Natomiast w przypadku zatrudnienia takiej osoby przez wykonawcę nie ma potrzeby przedkładania wraz z ofertą umów o pracę bądź umów zlecenia.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ przetarg organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Us. 260.2.1.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”.

Niniejszym zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przedstawiamy odpowiedzi na pytania zadane do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie wyrażenia w pkt. 3.4. 1) „czas trwania jednego turnusu powinien liczyć 14 pełnych dni pobytu wraz z noclegiem” – czy ten zapis oznacza zorganizowanie 14 dni pobytu i 14 noclegów czy też 14 dni pobytu i 13 noclegów.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na stronie 3 w pkt. 4 SIWZ podany jest przykład terminu turnusu tj.: „01.07.2013 r. – 15.07.2013 r.” - czas trwania jednego turnusu – 2 tygodnie (tj. 14 pełnych dni pobytu wraz z noclegiem). Zgodnie z powyższym zapisem turnus winien trwać 14 dni pobytu i 14 noclegów.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, zmiana treści SIWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmiana terminu składania ofert przetarg organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Us. 260.2.1.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”.

Niniejszym zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przedstawiamy odpowiedzi na pytania zadane do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”.

Pytanie 1:

W SIWZ widnieje zapis: Wykonawca musi udowodnić wykonanie co najmniej 1 usługi polegającej na organizacji wypoczynku grupowego dla dzieci i młodzieży dla co najmniej 50 dzieci i młodzieży szkolnej.

Czy 4 – dniowa wycieczka dla 60 – dzieci spełnia warunek wypoczynku grupowego dzieci i młodzieży?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 92a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przez wypoczynek należy rozumieć organizowane dla uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. Zdaniem Zamawiającego zorganizowana 4 dniowa wycieczka nie jest równoważna z organizacją wypoczynku w formie kolonii. Ponieważ jak wynika z zadanego pytania sposób opisu warunku udziału w postępowaniu budzi wątpliwości, tak więc zasadna jest zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższym powołując się na art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r. z późn. zm.) Zamawiający informuje o zmianie i modyfikacji treści SIWZ:

pkt. 7.2 b) otrzymuje brzmienie:

7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, o których mowa:

b) w pkt. 7.1.b) siwz:

Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na organizacji wypoczynku grupowego dla dzieci i młodzieży dla co najmniej 50 dzieci i młodzieży szkolnej, trwającego przez okres nie krótszy niż 10 pełnych dni.

Jednocześnie stosownie do art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r. z późn. zm.) Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 15.02.2013 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 15.02.2013 r. o godz. 12:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz zmodyfikowana SIWZ znajdują się na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl w zakładce zamówienia publiczne, jednostki organizacyjne miasta, 2013 rok, organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej

Przetarg nieograniczony Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego pn. „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”

Ogłoszenie o zamówieniu

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl/dokument.php?iddok=33400&idmp=2217&r=r znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn. . „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”

Termin składania ofert: 11.02.2013 r. do godz. 12:00 pok. 40

Termin otwarcia ofert: 11.02.2013 r. o godz. 12:15 pok. 40


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadamiamy, że w dniu 24.12.2012 r. została podpisana umowa z:

,,SERCE”

Stanisława Fac

ul. Harcerska 14b/3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

w sprawie realizacji zadania pod nazwą: „Świadczenie usług opiekuńczych”

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowejwww.bip.jastrzebie.pl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadamiamy, że w dniu 11.12.2012 r. została podpisana umowa z:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Ul. Bolesławska 23

32-310 Klucze

w sprawie realizacji zadania pod nazwą: „Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom”

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl