Aktualności

Prośba o przedstawienie oferty cenowej na dostawę publikacji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdrój zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę publikacji wykazanych w poniższym zestawieniu. Czas realizacji zamówienia do 09 grudnia b.r. W cenie należy uwzględnić koszty dostawy do siedziby Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Załączniki:
Access this URL (http://efs.jastrzebie.pl/attachments/article/67/Zestawienie.doc)Zestawienie.doc120 Kb

Przetarg nieograniczony pn. ,, Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom”.

Dotyczy:  Przetarg nieograniczony pn. ,, Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn. ,, Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom”.

Termin składania ofert: 28.11.2011r. do godz. 12:00 pok. 57

Termin otwarcia ofert: 28.11.2011r. o godz. 12:15 pok. 57

Zaproszenie do składania ofert:"Wyjazdu edukacyjnego do Krakowa"

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do  przedstawienie oferty cenowej na organizację wyjazdu edukacyjnego do Krakowa według zasad określonych w załączonym wzorze umowy. Do oferty dołączyć należy aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto proszę o dołączenie do formularza ofertowego.

Ofertę cenową należy przedłożyć do dnia 23.11.2011 r. do godz. 15.00 w siedzibie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie – Zdrój lub za pośrednictwem faxu pod nr:

32 47 40 146.

Informacje  pod numerem telefonu:  32  43-49-624.

Załączniki:
Access this URL (http://efs.jastrzebie.pl/attachments/article/66/FORMULARZ%20%20%20OFERTY.doc)FORMULARZ OFERTY125 Kb
Access this URL (http://efs.jastrzebie.pl/attachments/article/66/umowa.doc)umowa.doc202 Kb

Przetarg nieograniczony pn. ,, Świadczenie usług opiekuńczych”.

Dotyczy:  Przetarg nieograniczony pn. ,, Świadczenie usług opiekuńczych”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn. ,, Świadczenie usług opiekuńczych”.

Termin składania ofert: 22.11.2011r. do godz. 11:30 pok. 57

Termin otwarcia ofert: 22.11.2011r. o godz. 11:45 pok. 57

Przetarg nieograniczony pn. ,, Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”

Dotyczy:  Przetarg nieograniczony pn. ,, Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”

Ogłoszenie o zamówieniu

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.

,, Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”.

Termin składania ofert: 21.11.2011r. do godz. 12:00 pok. 57

Termin otwarcia ofert: 21.11.2011r. o godz. 12:15 pok. 57

Zaproszenie do składania ofert:"Szkolenie z kreatywnego rozwiązywania sytuacji trudnych"

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, prosi
o przedstawienie oferty cenowej za Szkolenie z kreatywnego rozwiązywania sytuacji trudnych- radzenie sobie w nietypowych sytuacjach dla uczestników projektu „O krok do przodu”
w okresie od listopad- grudzień 2011r. (do dnia 09.12.2011r.) z uwzględnieniem wszystkich warunków wg załączonego projektu umowy.

Ponadto proszę o dołączenie do formularza ofertowego aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Ofertę cenową proszę przedłożyć do dnia 14.11.2011r. do godz. 12:00 do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jastrzębiu Zdroju, ul. Opolska 9, pokój nr 57.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  32  43-49-624.

Załączniki:
Access this URL (http://efs.jastrzebie.pl/attachments/article/65/FORMULARZ%20%20%20OFERTY.doc)Formularz Oferty124 Kb
Access this URL (http://efs.jastrzebie.pl/attachments/article/65/umowa.doc)umowa.doc218 Kb