Aktualności

Zaproszenie do składania ofert:"Zajęcia z aktywnego pośrednictwa pracy"

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, prosi
o przedstawienie oferty cenowej na zajęcia z aktywnego pośrednictwa pracy- job coaching dla uczestników projektu „O krok do przodu” w okresie od listopad- grudzień 2011r. (do dnia 09.12.2011r.) z uwzględnieniem wszystkich warunków w wg załączonego projektu umowy.

Ponadto proszę o dołączenie do formularza ofertowego aktualnego odpisu
z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej.

Ofertę cenową proszę przedłożyć do dnia 14.11.2011r. do godz. 12:00 do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jastrzębiu Zdroju, ul. Opolska 9, pokój nr 57.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  32  43-49-624.

Załączniki:
Access this URL (http://efs.jastrzebie.pl/attachments/article/64/FORMULARZ%20%20OFERTY%20job%20coaching.doc)FORMULARZ OFERTY job coaching125 Kb
Access this URL (http://efs.jastrzebie.pl/attachments/article/64/umowa.doc)umowa.doc217 Kb

Informacja o wyborze oferty.

OPS-Us.272/2/4/11

Jastrzębie-Zdrój, dnia 27.10.2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r., z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 20.10.2011 r. na zadanie pn:

Jednorazowa dostawa samochodu sześcioosobowego

za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

MAGRO International Sp. z o.o.

ul. Brzezińska 47

44-203 Rybnik

oferującą realizację zamówienia za kwotę brutto

w wysokości:

cyfrowo: 117.000,00  zł

słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych i 00/100.

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonych w SIWZ.

Ponadto przedstawiamy pozostałe informacje wymagane na podstawie przepisów art. 92 ust. 2 ustawy PZP

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: ,,Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego”

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę.

 

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11.10.2011r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy ( treść zapytania poniżej ). Korzystając  z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm. ) informuję:

 

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający dopuszcza: samochód 6 osobowy z homologacją ciężarową?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Nie. Samochód powinien mieć homologację osobową.


PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający dopuszcza: samochód z homologacją osobową 9 osobowy z możliwością złożenia lub całkowitego demontażu tylnej kanapy 3 osobowej. Układ siedzeń jest następujący: kierowca+ kanapa 2 osobowa + kanapa 3 osobowa + kanapa 3 osobowa?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Nie. Zamawiający pozostaje przy wymaganiach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11.10.2011r. tj. samochód 6 osobowy.


PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający dopuszcza: termin realizacji 30 grudzień 2011r.?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Nie. Zamawiający pozostaje przy wymaganiach określonych w pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11.10.2011r., tj. wymagany termin realizacji zadania: wydanie samochodu do 22.12.2011r.


PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający dopuszcza: samochód z poduszką powietrzną kierowcy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Nie. Zamawiający pozostaje przy wymaganiach określonych w pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11.10.2011r., tj. co najmniej 2 poduszki powietrzne: przednie kierowcy i pasażera.

Przetarg nieograniczony pn. "Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego".

Ogłoszenie o zamówieniu "Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego".

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego pn.:

"Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego".

Termin składania ofert: 20 październik 2011 r. godz. 12:00 w pokoju nr 57 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Termin otwarcia ofert :20 październik 2011 r. godz. 12:15 w pokoju nr 57 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W imieniu Zamawiającego, tj. Miasta Jastrzębie-Zdrój, Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Opolska 9 informuję, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 10 października 2011r. na zadanie pn.

 

JEDNORAZOWA DOSTAWA SAMOCHODU SZEŚCIOOSOBOWEGO

 

zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ze względu na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: ,,Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego”

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę.

 

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęło zapytanie od Wykonawcy ( treść zapytania poniżej ). Korzystając  z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm. ) informuję:

Czytaj więcej...