Jumpmenu Module


 

Aktualności

Oferta pracy - asystent rodziny

OFERTA PRACY
Informacje o pracodawcy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9
Osoba kontaktowa: Helena Nowak tel. 32 434 96 57, fax. 32 474 01 46, pokój 59 I piętro


Nazwa stanowiska: Asystent rodziny
Wynagrodzenie : 2000 brutto
Rodzaj umowy: umowa na czas określony, umowa na zastępstwo
Wymagane wykształcenie: zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Art. 12)
Zakres wymagań: zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Art. 15)

Tydzien pomocy ofiarom przestępstw

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 informuje, iż w dniach 20 lutego 2017 do 24 lutego 2017 Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju organizuje "Tydzień pomocy ofiarom przestępstw".

 

W ramach tej akcji w dniu 20 lutego 2017 w godzinach 8.00 do 10.00 oraz 12.00 do 16.00, a także w dniach 21 lutego 2017 roku do 24 lutego 2017 roku w godzinach od 8.00 do 10.00 oraz od 1.00 do 15.00 będą pełnione dyżury przez prokuratorów, którzy będą udzielać pomocy i porady prawnej interesantom zgłaszającym się do prokuratury.

Informacja o godzinach otwarcia PIKu

 

 

DNIA 10.02.2017r.

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ BĘDZIE CZYNNY:

OD 7.30 DO 14.00

Komunikat pomoc żywnościowa

Uwaga!

Informujemy, że według nowych Wytycznych IZ  z dnia 28 grudnia 2016 r. pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Wydawanie paczek żywnościowych

Wydawanie paczek żywnościowych w godzinach
od 8.00 do 12.00
w niżej wyznaczonych terminach, zgodnie ze wskazaną literą alfabetu:


2 marzec 2017 - osoby od A do G

9 marzec 2017 - osoby od H do Ł

16 marzec 2017 – osoby od M do R

23 marzec 2017 – osoby od S do Ż


UWAGA!

Warunkiem otrzymania paczki jest zakwalifikowanie do wskazanej pomocy przez pracownika socjalnego tut. Ośrodka, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie

po okazaniu dowodu osobistego.

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2017.

Zajęcia prowadzone będą w trzech edycjach dla trzech grup :
- wolnościowej
- w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju - 2 grupy

Grupy liczyć będą od 10 – 15 osób, a łączny czas programu powinien obejmować nie mniej niż 60 -120 godzin zajęć, a przerwy między zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień.

Zajęcia prowadzone będą w ramach spotkań grupowych i indywidualnych.
Zajęcia winny być prowadzone przez dwie osoby – kobietę i mężczyznę.

Osoby te winny posiadać następujące kwalifikacje:

1.ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji.

2.posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

3.mają udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4. osoby winny wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

Do oferty należy dołączyć program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, który realizowany będzie w 2017r.

Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9 - pokój 57 sekretariat do dnia 6 lutego 2017r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż  na ogłoszony nabór na prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemocy w rodzinie wpłynęła jedna oferta:

  1. Pani Pruciak Maria i Jokel Waldemar