Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

Sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju obejmuje pomocą mieszkańców z terenu Miasta Jastrzębie – Zdrój.


Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie pisemnej lub ustnej. W przypadku ustnego wniosku spisywany jest protokół zawierający żądanie wnioskodawcy. Wniosek składa osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielona z urzędu (za zgodą osoby zainteresowanej).  


Sprawy wpływające do Ośrodka są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami szczególnymi regulującymi sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.


Od każdej decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo do odwołania. W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju. Osoba ubiegająca się o świadczenie z pomocy społecznej ma prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.


W przypadku świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej podstawą przyznania pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia, o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej osoby albo rodziny korzystającej z pomocy. Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej. Po zebraniu niezbędnych informacji i dokumentów, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski stanowiące podstawę planowania pomocy. Na podstawie wywiadu środowiskowego, dokumentów potwierdzających dochody rodziny oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego wydawana jest decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.


Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązkiem rodzin korzystających z pomocy jest współdziałanie z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny, w celu rozwiązywania ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Informujemy, iż Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju i Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju przyjmują interesantów w każdy wtorek i czwartek od godziny 11:00 do 13:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr 032 43 49 657.

Informacje

Liczba wyświetleń: 366
Utworzono dnia: 10.02.2023

Historia publikacji

  • 10.02.2023 09:34, Administrator
    Dodanie strony: Sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw