Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Mieszkania chronione

Mieszkania chronione

 

co to jest?

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej w postaci lokalu, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającą całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Mieszkania chronione treningowe dla osób wymagających interwencji kryzysowej

Celem funkcjonowania mieszkania jest udzielenie schronienia osobom i rodzinom znajdującym się sytuacji kryzysowej, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny, przeciwdziałanie rozpadowi rodziny oraz przemocy w rodzinie i jej skutkom. Mieszkanie wyposażone jest w niezbędne meble i podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. Mieszkanie chronione w szczególności:

 

  • zapewnia odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego,

  • pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje i role społeczne,

  • stwarza możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych,

  • umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe pełnienie ról społecznych,

  • umożliwia funkcjonowanie w warunkach odpowiadającym warunkom życia społeczeństwa.

  • Wsparcie świadczone w mieszkaniu obejmuje przede wszystkim :

  • pracę socjalną, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”;

  • poradnictwo specjalistyczne, o którym mowa w art. 46 ustawy;

 

komu przysługuje?

Osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi,  osobom opuszczającym pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy,  zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

 

ile kosztuje?

Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny i przyznaje się go na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Po wydaniu decyzji mieszkaniec podpisuje umowę pomiędzy nim, a Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz uzgodnienie dotyczące wsparcia w mieszkaniu chronionym.

Miesięczną odpłatność ustala się indywidualnie, w zależności od dochodu Mieszkańca, w uzgodnieniu z Mieszkańcem, któremu przyznano pobyt w mieszkaniu, w drodze decyzji administracyjnej.

 

niezbędne dokumenty

 

jak i gdzie załatwić ?

 

Wsparcie zapewnia się w osobie pracownika socjalnego oraz specjalistów zatrudnionych w Ośrodku.

Skierowaniem do mieszkania chronionego interwencyjnego zajmuje się Starszy Pracownik Socjalny mgr. Agata Osiadły, informacje można uzyskać pod nr. tel. (32) 4349607 lub w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 10:00 oraz od poniedziałku do środy w godzinach od 14:00 do 15:30, czwartki od 14:00 do 17:00.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.