Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Co to jest?

Zasiłek celowy jest to świadczenie pieniężne przyznawane  na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.

 

Komu przysługuje?

Zasiłek celowy przysługuje osobie lub rodzinie, której miesięczny dochód jest niższy od obowiązującego kryterium dochodowego, tj. dla osoby samotnej 776 zł, dla osoby w rodzinie 600 zł.

Spełnienie kryterium dochodowego nie jest jednak równoznaczne z otrzymaniem świadczenia. Przyznanie zasiłku zależne jest m.in. od możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej. 

 

Ile wynosi zasiłek celowy?

Zasiłek celowy nie ma z góry określonej wysokości. To ile wynosi, zależy od sytuacji materialnej wnioskującego oraz od możliwości finansowych ośrodka, który go wypłaca. Wysokość zasiłku ustalana jest indywidualnie po rozpatrzeniu najniezbędniejszych potrzeb wnioskującego lub jego rodziny.

 

Cel, forma i okres przyznania

Zasiłek celowy w szczególności może zostać przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego i wówczas wypłacany jest niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Istotą zasiłków celowych jest to, że uzyskane z tego tytułu świadczenia powinny być w całości przeznaczone na cel na który zostały przyznane, co jest równoznaczne z jego jednorazowym charakterem. Zaspokojenie konkretnej potrzeby bytowej może być jednak rozłożone w czasie z uwagi na jej charakter bądź na uzasadnione wątpliwości organu, czy wypłacenie przyznanego zasiłku w całości zostanie właściwie spożytkowane. Wówczas organ dopasowuje rodzaj, formę i rozmiar świadczenia do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a jego wypłata następuje w określonych częściach.

Zasiłek celowy ma  zaspokajać niezbędne  potrzeby bieżące, nie jest instytucją odszkodowawczą ani refundującą poniesionych wcześniej wydatków, nie spłaca również zaległych zobowiązań. Nie wolno przeznaczać go także na pokrycie innych wydatków.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

 

Zasiłek celowy a przekroczony dochód?

Zasiłek celowy przysługuje również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku zasiłek ten może zostać przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe można przyznać specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, które nie podlega zwrotowi lub zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Pracownicy administracyjni odpowiedzialni za realizację świadczeń:

I piętro, pokój 42

Tel. 32 43 49 642

e-mail: dzu@ops.jastrzebie.pl

 

Poniedziałek:

7.30 – 15.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 17.00
Piątek: 7.30 – 14.00

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.