Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Tlumacz jezyka migowego

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika

O dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się obowiązek zapewnienia świadczenia usług tłumacza języka migowego spoczywa na organach administracji publicznej. Obowiązek ten dotyczy organów określonych w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie ze wskazaną definicją organami administracji publicznej są ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym imieniu terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 tej ustawy (treść przepisu: art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: ust. 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, ust. 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1).

Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym czasie.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od przyjętych w danym roku Zarządzeniem Dyrektora OPS w Jastrzębiu-Zdroju priorytetów i wytycznych dot. wysokości dofinansowań przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Jak i gdzie załatwić

Wszelkie dodatkowe informacje na temat tej formy pomocy można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9 - Pokój 49

tel. 32 4349649

e-mail: niepelnosprawni@ops.jastrzebie.pl

 

Pracownicy przyjmują:

wtorek w godz. 7.30-15.30

środa w godz. 7.30-15.30

czwartek w godz. 7.30-17.00

piątek w godz. 7.30-14.00

 

Niezbędne dokumenty i wnioski do pobrania:

  1. Wniosek o dofinansowanie.

  2. Zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty ze wskazaniem, że wnioskodawca wymaga pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

  3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczenia równoważnego.

  4. Dokument potwierdzający pełnienie funkcji pełnomocnika/ opiekuna prawnego (o ile dotyczy).

  5. Dokumenty potwierdzające możliwość świadczenia usług przez tłumacza tj.: dokument potwierdzający, iż jest tłumaczem przysięgłym, jest zarejestrowany przez wojewodę oraz prowadzi działalność gospodarczą.

  6. Klauzula informacyjna RODO.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.