Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Składki na ubezpieczenie społeczne

Co to jest?

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest to rodzaj świadczenia niepieniężnego, którego przyznanie zobowiązuje organ pomocy społecznej do zgłoszenia osoby do ubezpieczenia społecznego i opłacania składek.

 

Komu przysługuje?

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przysługuje osobie, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem.

Ośrodek Pomocy Społecznej a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych - centrum usług społecznych opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 900 zł i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie. Przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka.

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa wyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

 

Okres opłacania składki

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

 

Komu nie przysługuje?

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje jeżeli osoba w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

1) ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;

2) posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Pracownik administracyjny odpowiedzialny za realizację świadczenia:

I piętro, pokój 48

Tel. 32 43 49 648

e-mail: stale@ops..jastrzebie.pl

 

Poniedziałek:

7.30 – 15.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 17.00
Piątek: 7.30 – 14.00

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.