Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Klauzula informacyjna RODO dla klientów OPS

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej ”RODO”) informujemy, że :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9.

Kontakt telefoniczny: 32 434 96 00 / kontakt e-mail: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: iodo@ops.jastrzebie.pl lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) ul. Opolska 9 - z dopiskiem "inspektor ochrony danych”.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój (art.6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, art. 10 RODO);

b) wykonywania umów lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W przypadku korzystania przez Panią/Pana dofinansowań (np. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub Europejskiego Funduszu Społecznego) dane osobowe zostaną udostępnione w zakresie przewidzianym przepisami prawa instytucji współfinansującej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wynikających z aktów prawnych lub zawartych umów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (nie krócej jednak niż przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązujących u Administratora).

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania byłaby zgoda, to przetwarzanie ustanie w razie cofnięcia zgody, co jednak pozostanie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) i sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś rozpatrywania wniosków oraz wydawania decyzji dotyczących przyznawania świadczeń.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, realizacja zadania w interesie publicznym lub zawarta między stronami umowa, zaś konsekwencją niepodania danych osobowych może być nieprzyjęcie lub pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia lub odmowa przyznania wnioskowanego świadczenia, a także nie zawarcie z Panią/Panem umowy.

10. Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe pozyskane z jednostek sektora finansów publicznych (Powiatowego Urzędu Pracy, Policji, ZUS, KRUS, sądu, organów administracji publicznej, kuratora sądowego, szkoły, przedszkola itp), które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/Pana wniosku - przy zastosowaniu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych poza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2021/914 z dnia 27 czerwca 2021.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.