Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji

Oświadczenia kandydata

Osoby aplikujące do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w związku z ochroną danych osobowych osób fizycznych proszone są o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następujących oświadczeń:


 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO udostępnioną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju , a dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie i złożeniem przeze mnie dokumentów rekrutacyjnych.


 

....................................................... Data i podpis kandydata do pracy


 

Zgoda do rekrutacji przyszłej*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w  kolejnych naborach kandydatów na pracowników.


....................................................... Data i podpis kandydata do pracy


 

*- wypełnić jeśli kandydat chce brać udział w przyszłych naborach na stanowisko.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w załączonych dokumentach.  

...................................................... Data i podpis kandydata do pracy


 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”) , informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora. Adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9. Kontakt telefoniczny 32 434 96 00 lub e-mail: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

  2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się e-mailem: iodo@ops.jastrzebie.pl

  3. Dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit b) RODO oraz zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

  4. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz instytucje upoważnione z mocy prawa;

  7. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do rozstrzygnięcia bieżącego procesu rekrutacyjnego, oraz nie dłużej niż 6 miesięcy w celu kolejnych naborów;.

  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

  9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

  10. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.


 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.