Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Co to jest?

 

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej potwierdza się wydaniem decyzji administracyjnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Komu przysługuje?

 

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 600 zł dla osoby w rodzinie, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy.


Sposób załatwienia oraz niezbędne dokumenty

 

Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej,  złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje
przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

  • dzień złożenia wniosku,

  • w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia.

Na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy w trakcie którego należy przedłożyć m.in.:

  • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu).

  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.

  • dokumenty potwierdzające brak uprawnień do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

 

Do czego jesteś zobowiązany?

 

Osoba, której w drodze decyzji administracyjnej zostało potwierdzone prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ma obowiązek niezwłocznie poinformować o:

  • każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej,

  • objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

W przypadku zmiany sytuacji dochodowej lub objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym istnieje konieczność niezwłocznego stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Pracownik administracyjny odpowiedzialny za realizację świadczenia:

I piętro, pokój: 48

Tel. 32 43 49 648

e-mail: dps@ops.jastrzebie.pl

 

Poniedziałek:

7.30 – 15.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 17.00
Piątek: 7.30 – 14.00

 

Druki do pobrania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.