Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Centrum Usług Społecznych i świetlica środowiskowa dla mieszkańców ulic Gagarina i Os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju

Informacje o uzyskanym dofinansowaniu:

Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki finansowe na realizację projektu Centrum Usług Społecznych i świetlica środowiskowa dla mieszkańców ulic Gagarina i Os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych. RIT Zachodni, numer naboru RPSL.09.02.05-IŻ.01-24-350/19

 

Beneficjentem Projektu jest: Miasto Jastrzębie- Zdrój.

Realizatorem: Ośrodek Pomocy Społecznej.

Partnerem Projektu: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.

Wartość projektu: 523 756,06 zł

W tym dofinansowanie UE : 445 192,65 zł

 

Okres Realizacji projektu : 01.12.2021 r.- 30.06.2023 r.

 

Cel projektu

 

Wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój. W ramach projektu powstanie Placówka Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego oraz Centrum Usług Społecznych w Jastrzębiu- Zdroju przy ulicy Gagarina 116. Działania na rzecz dzieci i rodziny na tym terenie mają na celu wzmocnienie dostępu do podstawowych usług warunkujących prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności..

Do kogo skierowany jest projekt

Osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, rodziny, dzieci i młodzieży mieszkańcy ulic Gagarina i Os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju” 

 

Zakres wsparcia :

 

Placówka Wsparcia Dziennego, przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju :

Organizacja różnorodnych zajęć w godzinach pozaszkolnych w postaci alternatywnych zajęć artystycznych, edukacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, i innych. Założeniem jest objęcie systemem wieloaspektowego wsparcia dzieci i młodzież z różnych środowisk. Celem zadania jest również zahamowanie rozwoju zaburzeń oraz wykształcenie umiejętności psychospołecznych wychowanków. Pracownicy placówki opracowują i realizują indywidualny program o charakterze profilaktycznym, korekcyjnym, terapeutycznym, w szczególności poprzez terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

 

Centrum Usług Społecznych, przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju :

Działania na rzecz rodziny by przeciwdziałać skutkom dezintegracji rodziny. Znaczącą wartością jest dobro rodziny i przekonanie, że rodzina jest naturalnym i właściwym środowiskiem rozwoju dla dziecka. Rodzinie, która doświadcza trudności w wypełnianiu swoich ról społecznych niesiona była interdyscyplinarna pomoc poprzez wsparcie Asystenta Rodzin, gdyż przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodziny w sferze życia jest największym zyskiem dla społeczności lokalnej.

Usług psychologa- specjalisty pracującego na rzecz rodzin z dziećmi.

 

 

Trwałość projektu

Od 01.07.2023 r. do 31.01.2025 r.

Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju (30 miejsc) – organizacja/instytucjonalna gotowość bezpłatnych różnorodnych zajęć w godzinach pozaszkolnych w postaci alternatywnych zajęć artystycznych, edukacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, i innych. Wieloaspektowe wsparcie dzieci i młodzież z różnych środowisk, zahamowanie rozwoju zaburzeń oraz wykształcenie umiejętności psychospołecznych wychowanków. Pracownicy placówki realizują indywidualny program o charakterze profilaktycznym, korekcyjnym, terapeutycznym, w szczególności poprzez terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Centrum Usług Społecznych nakierowane na działania na rzecz rodziny by przeciwdziałać skutkom dezintegracji rodziny. Znaczącą wartością jest dobro rodziny i przekonanie, że rodzina jest naturalnym i właściwym środowiskiem rozwoju dla dziecka. Usługa/ instytucjonalna gotowość jednego Asystenta Rodziny dla rodziny, która doświadcza trudności w wypełnianiu swoich ról społecznych. Instytucjonalna gotowość usług psychologa- specjalisty pracującego na rzecz rodzin z dziećmi.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 43 49 601 lub 32 43 49 657.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.