Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Placówka Wsparcia Dziennego

Informacja o Placówce

 

Placówka Wsparcia Dziennego "Przyjaźń” działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ul. Dunikowskiego 7 w Jastrzębiu – Zdroju. Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczo-wychowawczej od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00.

Placówka Wsparcia Dziennego zapewnia wsparcie podopiecznym, którzy ze względu na miejsce zamieszkania i sytuację rodzinną są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Dzieci i młodzież w wieku od 3. do 17. roku życia otrzymują kompleksowe wsparcie: opiekę, bezpieczeństwo, pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach oraz ciekawe zajęcia rozwojowe (np. techniki usprawniające pamięć) i warsztaty kreatywne o różnorodnej tematyce. Kadra placówki skupia się także na organizowaniu zajęć sportowo-rekreacyjnych, wskazując na alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu oraz dba o integrację grupy wychowanków.

Staramy się, aby wychowankowie integrowali się w klimacie szacunku i tolerancji – kreujemy prawidłowe relacje między dziećmi z uwzględnieniem prawa każdego człowieka do szacunku. Wspólne próby konstruktywnego rozwiązywania problemów pozwala nam na budowanie trwałej relacji wspierającej.

W Placówce Wsparcia Dziennego „Przyjaźń” zajęcia są bezpłatne. Zgłoszenie dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego następuje poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki wsparcia dziennego, oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie dziecka w zajęciach organizowanych przez placówkę. Następnie pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje opinię, na podstawie której dziecko jest kierowane do Placówki.

Telefon do Placówki Wsparcia Dziennego „Przyjaźń”: 32 131 53 80

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.