Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"

Co to jest?

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 został przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r (M.P. z 2023 r. poz. 881), a jego celem jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. Posiłku,
  2. Zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
  3. Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Komu przysługuje?

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 600 zł na osobę w rodzinie i 776 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, czyli 200% to odpowiednio 1200 zł i 1552 zł.

 

Udzielenie pomocy w formie jednego gorącego posiłku

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju realizuje obowiązek zapewnienia jednego gorącego posiłku:

  1. Dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowych,
  2. Osobom dorosłym w pawilonie Supersam Aleja Józefa Piłsudskiego 2B w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Dar Serca na okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa w Programie a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci, którym udzielono takiej pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Przyznanie pomocy w takim przypadku nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, jednak pracownik socjalny podejmuje działania zmierzające do rozpoznania sytuacji rodzin pod kontem ewentualnego udzielenia innego wsparcia.

 

Sposób załatwienia oraz niezbędne dokumenty

Wniosek o przyznanie pomocy w formie jednego gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub produktów żywnościowych składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, którego celem jest ustalenie sytuacji finansowej i rodzinnej wnioskodawcy.

 

Do czego jesteś zobowiązany?

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp. Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia.

Ponadto osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Pracownicy administracyjni odpowiedzialni za realizację świadczeń:

I piętro, pokój: 42

Tel. 32 43 49 642

e-mail: dozywianie@ops.jastrzebie.pl

 

Poniedziałek:

7.30 – 15.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 17.00
Piątek: 7.30 – 14.00

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.