Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i srodków pomocniczych

Co to jest?

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. Przedmioty ortopedyczne przysługują bezpłatnie lub częściowo odpłatnie (w zależności od rodzaju przedmiotu) raz na 2, 3, 4 lub 5 lat. Do przedmiotów ortopedycznych zaliczamy np.: protezy kończyn dolnych i górnych, dodatkowe wyposażenie do protez, aparaty ortopedyczne na kończyny dolne i górne wraz z wyposażeniem dodatkowym, protezy kończyn, gorsety i kołnierze ortopedyczne, protezy tułowia i szyi, obuwie ortopedyczne, kule i laski inwalidzkie, balkoniki i podpórki do chodzenia, wózki inwalidzkie, foteliki dla dziecka do siedzenia, indywidualne przedmioty pionizujące, pełzak do raczkowania itp.

Środki pomocnicze to te środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź też umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np. soczewki, lupy, lunety, szkła do okularów, systemy wspomagające słuch, cewniki, worki do zbioru moczu, aparaty słuchowe, wkładki uszne, pieluchomajtki, protezy piersi, pasy przepuklinowe, pieluchy anatomiczne, poduszki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe, peruki, inhalatory, krtań elektroniczna itp.

O dofinansowanie można się ubiegać jeżeli dany przedmiot lub środek jest przyznawany na podstawie odrębnych przepisów. Oznacza to, że dany przedmiot musi się znajdować na liście świadczeń przysługujących osobie niepełnosprawnej z ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w rozporządzeniach – tzn. musi być dofinansowany ze środków NFZ

Komu przysługuje?

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, ze środków PFRON, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli:

 • dochód tych osób nie przekracza kwot:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 • uzyskają dofinansowanie do w/w przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego z Narodowego Funduszu Zdrowia

 • posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

W przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze faktura dołączona do wniosku powinna określać cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniobiorcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Istnieje możliwość złożenia wniosku z kosztorysem cenowym (zamiast faktury) określającym cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia do realizacji.

Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym czasie.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od przyjętych w danym roku Zarządzeniem Dyrektora OPS w Jastrzębiu-Zdroju priorytetów i wytycznych dot. wysokości dofinansowań przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Jak i gdzie załatwić

Wszelkie dodatkowe informacje na temat tej formy pomocy można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9 - Pokój 49

tel. 32 4349649

e-mail: niepelnosprawni@ops.jastrzebie.pl

 

Pracownicy przyjmują:

wtorek w godz. 7.30-15.30

środa w godz. 7.30-15.30

czwartek w godz. 7.30-17.00

piątek w godz. 7.30-14.00

 

Niezbędne dokumenty i wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczenia równoważnego.

 3. Dokument potwierdzający pełnienie funkcji pełnomocnika/ opiekuna prawnego (o ile dotyczy).

 4. Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne potwierdzone przez sklep za zgodność z oryginałem lub przyjęte do realizacji.

 5. Faktura z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego lub oferta cenowa.

 6. Klauzula informacyjna RODO.


 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.